Samferdselsnytt 7/2010

Kommisjonen håper å halvere dødsulykker på veiene på ti år. EU-støttet forskning har utviklet programvare som skal gjøre den europeiske togtrafikken mer punktlig. Rådet har undertegnet luftfartsavtaler med Brasil. Dette er noen av temaene i nyeste nummer av samferdselsnytt, der samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen og rådgiver Jonas Helseth rapporterer.

  

FRA KOMMISJONEN

  

 

DG MOBILITY & TRANSPORT (DG MOVE)

KOM oppdaterte 6. juli listen over flyselskaper som er utestengt fra EUs luftrom. Det ble bl.a. besluttet å forlenge restriksjonene overfor Iran Air, og flyselskapet Blue Wing Airlines fra Surinam ble tatt med i listen. Se KOMs pressemelding her og selve listen her.

 

Kommisjonen gjorde 9. juli, i forbindelse med inkluderingen av luftfart i EUs kvotehandelsystem ETS, et vedtak for å hjelpe flyselskapene å beregne drivstofforbruk og drivhusgassutslipp så nøyaktig som mulig. Vedtaket innebærer at flyselskapene kan ta i bruk et verktøy utviklet av Eurocontrol for denne beregningen, et verktøy som særlig er nyttig og forenklende for små flyselskaper. Se mer informasjon og finn beregningsverktøyet hos Eurocontrol her.

 

Kommisjonens nye handlingsplan for veisikkerhet, med målsetning om å halvere antall dødsulykker på EUs veier på ti år, ble vedtatt 20. juli 2010. Blant annet skal høyere standarder settes for kjøretøysikkerhet, kjøreopplæringen skal forbedres; likeledes håndhevelsen av trafikkreglene. Kommisjonen presenterte samtidig en meningsmåling som viser at 94 % av europeerne anser kjøring i påvirket tilstand som det største veisikkerhetsproblemet, etterfulgt av fartsovertredelser (78 %). Finn Kommisjonens pressemelding om veisikkerhetsretningslinjene her, med statistikk over utviklingen i antall trafikkdrepte de siste ti år, og selve handlingsplanen her. Videre finnes KOMs pressemelding om Eurobarometer-undersøkelsen her, selve undersøkelsen her

 

Høringer

-          Fremtidens TEN-T, høringsfrist 15. september

 

Konferanser

-          Konferanse om veiprising 28. september i Brussel

-          Konferanse om lastebilparkering 25-26. oktober i Brussel

  

DG INFORMASJONSSAMFUNNET (DG INFSO)

 Kommisjonen har oppdatert sin nettside for Digital Agenda med enkelte tilleggsdokumenter og faktaark. Nettsiden finnes her.

 

Kommissær for EUs digitale agenda Neelie Kroes uttalte 15. juli i en pressemelding at EU-støttet forskning under ARRIVAL-prosjektet har utviklet avansert programvare som vil gi europeerne færre forstyrrelser og økt punktlighet i togtrafikken allerede fra inneværende sommer, da flere europeiske land allerede har implementert ARRIVAL-systemet. Se pressemeldingen med videre lenker her.

 

Konferanser

-     Høynivåmøte om Digital Agenda i Brussel 23. september

-     ICT 2010 i Brussel 27-29. september

 

Høringer:

-     Høring om nettnøytralitet, åpen til 30. september

 

Utlysninger

-     Kommisjonen utlyste 20. juli en rekke nye IKT-utlysninger (blant annet IKT for grønnere kjøretøy og fremtidens internett) med samlet verdi rundt €1,2 mrd. under EUs 7. rammeprogram for forskning

  

RÅDET

 

Landbruks- og fiskerirådsmøtet 12. juli i Brussel vedtok å undertegne luftfartsavtaler med Brasil om enkelte luftfartstjenester samt sikkerhet i sivil luftfart. Undertegningen fulgte 14. juli i Brasilia. Referat fra rådsmøtet her.

 

Økonomi- og finansrådsmøtet 13. juli i Brussel vedtok å ikke gå imot Kommisjonens vedtak om endringer i direktiv om skipsutstyr for å imøtekomme internasjonale standarder. Endringene finnes i dette dokumentet, referat fra rådsmøtet her.

 

Rådsmøtet for generelle anliggender 26. juli i Brussel vedtok å ikke gå imot Kommisjonens vedtak om endringer i direktiv om landtransport av farlige gjenstander. De vedtatte endringene kan finnes i dette dokumentet, referat fra rådsmøtet finnes her.

 

 

EUROPAPARLAMENTET (EP)

 

EP hadde møter i plenum 5.-8. juli, der en rekke sentrale samferdselssaker ble vedtatt:

 

·         En bærekraftig fremtid for transporten (Grosch, EPP)

Tirsdag 6. juli ble den egeninitierte EP-rapporten ”En bærekraftig fremtid for transporten” – EPs innspill til ny hvitbok for transport – vedtatt med bredt flertall (599 mot 34 stemmer, 82 avholdende). Rapportør Grosch’ rapport, som ble vedtatt i transportkomiteen (TRAN) 1. juni, ble vedtatt i plenum med kun en endring: forslaget om et eget finansieringsfond for transport i EU ble tatt ut, og MEPene oppfordrer nå heller til koordinering av de ulike finansieringskildene. For en oppsummering av innholdet i resolusjonen henvises til Samferdselsnytt 6/2010. Den vedtatte resolusjonsteksten finnes her.

 

  • Intelligente transportsystemer (ITS) (Jensen, ALDE)

EP vedtok uten endringer Rådets felles posisjon på ITS-direktivet. I følge kompromisset skal Kommisjonen bl.a. innen utgangen av 2010 vedta tekniske spesifikasjoner for eCall, veisikkerhetstiltak og sikkerhet ifm. parkering for lastebiler. Innen 2013 skal real-time trafikkinfotjenester være tilgjengelige, og multimodale reiseinformasjonstjenester skal på plass innen 2014. Vedtaksteksten finnes her.

 

·         Passasjerrettigheter for båt- og busspassasjerer (hhv. Ayala Sender, S&D og Cancian, EPP)

EP vedtok samme dag det fremforhandlede trilogkompromisset med Råd og Kommisjon (KOM) om passasjerrettigheter for båtpassasjerer, regler som dermed vil gjelde fra 2012. Disse innebærer bl.a. at kansellering eller mer enn halvannen time forsinket avgang for passasjerbåt/ferge gir rett til ombokning eller refundering av billettkostnadene, samt snack/måltid dersom mulig. Flere unntak gjelder, bl.a. værforhold og annet utenfor båtoperatørens kontroll. Videre vil passasjerene ha rett til en erstatning på en viss prosentandel av billettprisen beregnet ut fra forsinkelsen og total reisetid, og til dekket losji ved overnattingsbehov grunnet forsinkelsen. Funksjonshemmede kan ikke nektes ombordstigning, og har krav på assistanse dersom operatøren er varslet 48 timer i forveien. Reglene dekker alle båter med over 12 passasjerer, med enkelte unntak. Vedtaket vil i nær fremtid kunne signeres inn i lov av EP og Råd, og vil deretter presenteres i EU-tidende (Official Journal). Vedtaksteksten om båtpassasjerrettigheter finnes her.

 

Hva gjelder busspassasjerer er det fremdeles stor avstand mellom EP og Rådet. EP står hardt på kravene om vidtgående rettigheter for busspassasjerer på lik linje med eksempelvis togpassasjerer. Plenumsvedtaket stadfester kravet fra TRAN om refundering av billettpris eller ombokning ved forsinket avgang over to timer, såvel som erstatning opptil €1800 for tapt bagasje. Gratis assistanse for funksjonshemmede er et annet sentralt krav, men det viktigste stridsspørsmålet er forordningens omfang. EP ønsker å inkludere regionbusser, mens Rådet vil begrense omfanget til å gjelde langdistansebusser. EPs vedtatte tekst i andre behandling 6. juli finnes her.

Se også artikkel i Euractiv om de to forordningene om passasjerretigheter med uttalelser fra enkelte MEPer/partigrupper og relevante linker her.

 

·         Rapporteringsformaliteter for skip i EUs havner (Sterckx, ALDE)

Skip som legger til og forlater EUs havner vil i fremtiden bli underlagt et forenklet rapporteringsregime som resultat av kompromisset oppnådd mellom EP, Råd og KOM i trilogforhandlingene om nytt direktiv. Alle rapporteringsformaliteter skal kunne aksepteres i elektronisk format i EUs havner innen 1. juni 2015 for hurtig og forenklet informasjonsutveksling mellom skip og havner. Vedtaksteksten finnes her.

 

TRANSPORT- OG TURISMEKOMITEEN (TRAN)

 

Det belgiske rådsformannskapet ved statssekretær for mobilitet Etienne Schouppe hadde første meningsutveksling med TRAN under komiteens møter 12.-13. juli. Schouppe kunne bl.a. som forventet meddele at Belgia ønsker å få Eurovignette III tilbake på agendaen. Her følger en kort oppsummering av formannskapets prioriteringer.

 

·         Ny hvitbok for transport

15. oktober skal Rådet ha første diskusjon om ny hvitbok, etter at EP 6. juli vedtok sin rapport. Schouppe sa at internalisering av eksterne kostnader vil bli en del av diskusjonen 15. oktober.

 

·         Internalisering av eksterne kostnader (Eurovignette III)

Rådsarbeidsgrupper har blitt satt opp for å gjenoppta diskusjonene som har ligget på is siden det tsjekkiske formannskapet i første halvår 2009, og statssekretæren er optimistisk med tanke på å oppnå et kompromiss. Han antydet at Rådet vil ha diskusjoner i oktober. Han vil også foreslå at Kommisjonen (KOM) inkluderer internalisering av eksterne kostnader i sin revisjon av første jernbanepakke, som nå er utsatt til 15. september.

 

·         Veisikkerhet

Belgia tar sikte på en enighet om tallfestede målsetninger på transportrådsmøtet 2. desember 2010, basert på KOMs handlingsplan for veisikkerhet (se ovenfor under KOM/DG MOVE). Også grenseoverskridende trafikkforseelser er en prioritert sak for formannskapet, som ønsker et harmonisert informasjonsutvekslingssystem og videre at medlemslandene går bort fra bilateral tilnærming til saken. Belgia vil dessuten organisere EUs veisikkerhetsdager 13-14. oktober.

 

·         Galileo/EGNOS

Formannskapet antar å kunne fullføre arbeidet med EGNOS og Galileo ila. andre halvår 2010.

 

·         Konferanser

Schouppe annonserte at det vil avholdes en konferanse om varetransport i byer 16-17. november i Brussel, og et luftfartstoppmøte i Brugge 26-27. oktober med fokus på sikkerhet.

 

For øvrig holdt TRAN en meningsutveksling med KOM ang. den sosiale dimensjon i EUs indre luftfartsmarked, samt om FAB. For disse sakene henvises til TRANs eget referat, som finnes her. Sakspapirene for TRANs møter kan hentes her.

Til toppen