Samferdselsnytt 7/2011

Kommisjonens utkast til nye retningslinjer for det transeuropeiske transportnettverk (TEN-T) presenterer en rekke havner, lufthavner, veier, jernbaner og korridorer som skal prioriteres. Det nye kjernenettverket for europeisk transport skal være ferdig utbygget innen 2030. Les mer om dette og andre aktuelle saker i siste utgave av Samferdselsnytt.

Hele siste utgave av Samferdselsnytt kan leses her.

Andre hovedpunkter i denne utgaven:
• Transportrådsmøtet 6. oktober i Luxembourg diskuterte revisjon av ferdskriverdirektivet og bruken av digital tachograf - fartsskriveren som registrerer hastigheten til kjøretøyer. Avveiningen mellom behovet for økt kontroll og kostnadene for næringslivet vil stå sentralt i den videre behandlingen
• I arbeidet  med sin holdning til nettnøytralitet fokuserer Rådet på åpent og ikke-diskriminerende internett.
• Trilogforhandlingene om Radio Spektrum Policy-programmet, en viktig brikke for å få på plass EUs Digital Agenda-program, har vist seg vanskelige. Omstridt er blant annet spesifisering av frekvensbånd som skal brukes, og Kommisjonens koordineringsrolle.
• Kommisjonen vil gjøre eCall (automatisk anrop av nødnummer  fra kjøretøy ved alvorlig ulykke) obligatorisk for alle typegodkjente biler.
• EFTA/EØS-landene peker i sine kommentarer til Hvitboken om EUs transportpolitikk blant annet på  viktigheten av fleksibilitet i lys av det store mangfoldet i EØS-området.
• Europaparlamentet har tatt opp tråden fra Kommisjonens melding om sikkerheten på europeiske veier med en offensiv resolusjon. Blant tiltakene for å øke trafikksikkerheten finner vi  alkolås og nedsatt fartsgrense i boligstrøk.  Parlamentet ønsker økt fokus på myke trafikanter, og ber Kommisjonen om å legge fram et nytt, detaljert handlingsprogram for å kunne halvere antall drepte i trafikken innen 2020. Les EU-delegasjonens rapport om dette.

Til toppen