Samferdselsnytt 9/2009

Kommissær Tajani vil styrke det europeiske jernbanebyrået og kommissær Reding truer med lovforslag om eCall. Ny handlingsplan for bytransport lagt frem og luftfartspakken Single European Sky vedtatt. Dette og mer kan du lese om i månedens samferdselsyntt.

 

Fra Europakommisjonen

Generaldirektoratet for energi og transport (DG TREN)

Kommisjonen signerte 2. september luftfartsavtale med Peru. Kommisjonen signerte videre 16. september tilsvarende luftfartsavtale med Bangladesh. Pressemelding kan finnes her og her.

Kommisjonen avholdt 8. september en konferanse i Brussel om jernbanesikkerhet. Konferansens formål var å se på dagens sikkerhetslovgiving innenfor jernbanesektoren og å vurdere innføring av nye sikkerhetstiltak – i etterkant blant annet av togulykken i Viareggio, Italia. Konferansen ble åpnet av Kommisjonens visepresident og transportkommissær Antonio Tajani. Han gjorde det klart at han ønsket å styrke det europeiske jernbanebyrået (ERA), blant annet ved å gi byrået myndighet lik luftfartsbyrået EASA og  Det europeiske sjøsikkerhetbyrå,  EMSA. Videre uttalte han at ERA skal få kompetanse til å delta i undersøkelsene i etterkant av jernbaneulykker. ERA presenterte på konferansen en handlingsplan med sikkerhetstiltak. Møtedokumenter og presentasjoner som ble holdt på konferansen, samt Tajanis tale finnes her.

18. september publiserte Kommisjonen informasjonsbrosjyren A sustainable future for transport. Denne er i hovedsak en illustrert utgave av meddelelsen av 17. juni 2009, men med noen ekstra tekstbokser med tilleggs- og bakgrunnsinformasjon.

Kommisjonen presenterte 30. september sin handlingsplan for bytransport. Handlingsplanen inneholder 20 konkrete tiltak knyttet til bedre reiseinformasjon, passasjerrettigheter og –sikkerhet, økt planlegging, mer miljøvennlig transport, erfaringsutveksling og finansiering. Handlingsplanen inneholder ikke lovforslag. Tiltakene er ment å iverksettes i løpet av den kommende fireårsperioden. KOM vil i 2012 vurdere behovet for flere tiltak. Handlingsplanen, og mer info om denne, kan finnes her.

Høringer
25. september åpnet Kommisjonen konsultasjon om den kommende europeiske handlingsplanen om veisikkerhet 2011-2020. Høringsfristen er satt til 20. november 2009. Mer informasjon om høringen kan finnes her.

Generaldirektoratet for informasjonssamfunnet og media (DG INFSO)Kommisjonen informerte 9. september om at EUs mobiltelefonindustri gir full støtte til utrulling av eCall-systemet. Systemet ringer automatisk nødnummeret 112 ved en bilulykke. Kommissær Viviane Reding benyttet anledningen til å oppfordre seks medlemsland (Danmark, Frankrike, Irland, Latvia, Malta og Storbritannia), som fremdeles ikke har undertegnet MoUen om eCall, til å gjøre dette snarest. Hun varslet også om at Kommisjonen ville presentere et lovforslag om eCall, dersom denne oppfordringen ikke ble tatt til følge.  Pressemelding i saken kan finnes her.

Kommisjonen presenterte også 9. september resultatene fra studien ”Exploiting the digital dividend – A European Approach” og Kommisjonens egne anbefalinger. Studien må sees i sammenheng med Kommisjonens kommende meddelelse om den digitale dividenden som forventes presentert 28. oktober. Presentasjonen og Kommisjonens anbefalinger kan leses her.

22. september annonserte Kommisjonen i forbindelse med ITS-kongressen i Stockholm seks vinnere av eSafety Awards. Vinneren av “The Life Time Achievement Award” var tidligere Head of Unit for DG INFSOs ”ICT for Transport”-enhet André Vits, for hans arbeid i Kommisjonen for å promotere ITS-løsninger innenfor landtransportsektoren. Nærmere informasjon om eSafety Awards kan finnes her.

Kommisjonen avholdt 23. september et møte om post-i2020-strategien (2010-2015). Møtet må sees i sammenheng med den pågående høringen, som er åpen frem til 9. oktober 2009. Formålet med møtet var å sette fokus på viktige temaer for høringen slik som IKTs bidrag til et lavkarbonsamfunn, videre forskning og innovasjon, neste generasjons bredbånd. Presentasjoner og innlegg som ble holdt på møtet kan finnes her.

25. september la Kommisjonen frem en publikasjon over hva Kommisjonen har oppnådd innenfor DG INFSOs ansvarsområde under den nåværende Kommisjon (2004-2009). Noen stikkord her er en mer rettferdig konkurranse i telekom-markedene, økt forskning og innovasjon, nedbygging av barrierer for grenseoverskridende kommunikasjon og mediatjenester, økt kulturelt mangfold i europeiske film- og mediabransje og styrkede forbrukerrettigheter blant annet gjennom innføringen av et indre mediamarked.

Kommissær Reding ønsket i pressemelding 30. september velkommen endringer i tilsynsstrukturen for ICANN, organet som er hovedansvarlig for administrasjon av domenenavn på internett. Fra og med 30. september vil ikke ICANN kun være underlagt unilateralt tilsyn fra Det amerikanske handelsdepartementet, men også av uavhengige internasjonale panel. Kommisjonens pressemelding kan finnes her.

Annet
Genereldirektoratet for konkurranse (DG COMP) presenterte 17. september nye retningslinjer for statsstøtte for offentlig finansiering av bredbåndsnettverk. Retningslinjene inneholder særskilte retningslinjer for utbygging av såkalt Next Generation Access (NGA) nettverk. Kommisjonens pressemelding kan finnes her.

Rådet
Landbruks- og fiskerirådet vedtok som A-punkt 7. september, etter enighet med Europaparlamentet og Kommisjonen i forbindelse med første lesning, den såkalte luftfartspakken om Single European Sky. Rådets egen pressemelding i saken kan finnes her.

Konkurranserådet vedtok som A-punkt 24. - 25. september den såkalte veitransportpakken, etter enighet i andre lesning. Rådets egen pressemelding i saken kan finnes her.

For øvrig kan det nevnes at både Rådet v/Det svenske formannskapet og Europaparlamentets forhandlingsdelegasjon nå forbereder seg på kommende forliksprosedyre på eKom-pakken. Dette som følge av et Europaparlamentet på sin plenumssamlig stemte ned et uformelt kompromiss i forbindelse med andre lesning i saken i mai og fordi Rådet sto fast ved dette kompromisset i juni. Eneste utestående spørsmål nå er den såkalte Amendment 138, som uttaler at ”…no restriction [med unntak av offentlige securityhensyn] may be imposed on the rights and freedoms of end users  …  without the prior decision by the judicial authorities… “. Forliksprosedyren kan først starte når Rådet formelt avgir sin fellesposisjon på Europaparlamentets andre lesning (Common Position). Per nå har ikke Rådet avgitt en slik posisjon.

Europaparlamentet
Europaparlamentets komité for transport og turisme (TRAN) avholdt møte 1-2. september. Her drøftet man forslag til EUs transportbudsjett for 2010. Komiteen vedtok enstemmig sitt innspill til budsjettet, og med det omgjorde TRAN alle foreslåtte kutt i budsjettet for transport- og turisme (inkludert budsjettene for EASA, EMSA og ERA). Endelig budsjett forventes vedtatt av på Europaparlamentets plenumssesjon i oktober i år. Det svenske formannskapet ved infrastrukturminister Åsa Torstensson presenterte her Rådets prioriteringer denne høsten for komiteen. I etterkant ble det avholdt en meningsutveksling mellom henne og europaparlamentarikerne. Det ble en frisk debatt, der Rådets kutt i EUs budsjett for 2010 ble særlig kritisert. Videre fikk hun kritikk for manglende ambisjoner i forbindelse med eurovignette III (der Rådet nå avventer Kommisjonenss studier av effektene forslaget vil ha for veitransportnæringen) og for manglende fremdrift i forslaget om grenseoverskridende håndhevelse av veitrafikkforseelser. TRAN-komiteen ved komiteformann Brian Simpson innledet en diskusjon om TRANs hovedprioriteter fremover. Av saker TRAN vil prioritere fremover er: TEN-T, finanskrisens konsekvenser for transportnæringen, veisikkerhet, medlemslandens gjennomføring av vedtatt regelverk og klima/bærekraftig transport. TRANs referat fra møtet finnes her.

Europaparlamentets industri-, forsknings- og energikomite (ITRE) avholdt møte 2. september. Det svenske formannskapet ved infrastrukturminister Åsa Torstensson presenterte også her Rådets prioriteringer på tele- og IKT-området. Kommende forliksforhandlinger på eKOM-pakken ble fremhevet som en hovedprioritet. En annen sak som ble fremhevet var rådskonklusjoner på i2010-strategien på Rådsmøtet i desember.

fikk4_acc_RBJ.jpg" width="410" alt="" />Fra Europakommisjonen

Generaldirektoratet for energi og transport (DG TREN)Kommisjonen signerte 2. september luftfartsavtale med Peru. Kommisjonen signerte videre 16. september tilsvarende luftfartsavtale med Bangladesh. Pressemelding kan finnes her og her.

Kommisjonen avholdt 8. september en konferanse i Brussel om jernbanesikkerhet. Konferansens formål var å se på dagens sikkerhetslovgiving innenfor jernbanesektoren og å vurdere innføring av nye sikkerhetstiltak – i etterkant blant annet av togulykken i Viareggio, Italia. Konferansen ble åpnet av Kommisjonens visepresident og transportkommissær Antonio Tajani. Han gjorde det klart at han ønsket å styrke det europeiske jernbanebyrået (ERA), blant annet ved å gi byrået myndighet lik luftfartsbyrået EASA og  Det europeiske sjøsikkerhetbyrå,  EMSA. Videre uttalte han at ERA skal få kompetanse til å delta i undersøkelsene i etterkant av jernbaneulykker. ERA presenterte på konferansen en handlingsplan med sikkerhetstiltak. Møtedokumenter og presentasjoner som ble holdt på konferansen, samt Tajanis tale finnes her.

18. september publiserte Kommisjonen informasjonsbrosjyren A sustainable future for transport. Denne er i hovedsak en illustrert utgave av meddelelsen av 17. juni 2009, men med noen ekstra tekstbokser med tilleggs- og bakgrunnsinformasjon.

Kommisjonen presenterte 30. september sin handlingsplan for bytransport. Handlingsplanen inneholder 20 konkrete tiltak knyttet til bedre reiseinformasjon, passasjerrettigheter og –sikkerhet, økt planlegging, mer miljøvennlig transport, erfaringsutveksling og finansiering. Handlingsplanen inneholder ikke lovforslag. Tiltakene er ment å iverksettes i løpet av den kommende fireårsperioden. KOM vil i 2012 vurdere behovet for flere tiltak. Handlingsplanen, og mer info om denne, kan finnes her.

Høringer
25. september åpnet Kommisjonen konsultasjon om den kommende europeiske handlingsplanen om veisikkerhet 2011-2020. Høringsfristen er satt til 20. november 2009. Mer informasjon om høringen kan finnes her.

Generaldirektoratet for informasjonssamfunnet og media (DG INFSO)Kommisjonen informerte 9. september om at EUs mobiltelefonindustri gir full støtte til utrulling av eCall-systemet. Systemet ringer automatisk nødnummeret 112 ved en bilulykke. Kommissær Viviane Reding benyttet anledningen til å oppfordre seks medlemsland (Danmark, Frankrike, Irland, Latvia, Malta og Storbritannia), som fremdeles ikke har undertegnet MoUen om eCall, til å gjøre dette snarest. Hun varslet også om at Kommisjonen ville presentere et lovforslag om eCall, dersom denne oppfordringen ikke ble tatt til følge.  Pressemelding i saken kan finnes her.

Kommisjonen presenterte også 9. september resultatene fra studien ”Exploiting the digital dividend – A European Approach” og Kommisjonens egne anbefalinger. Studien må sees i sammenheng med Kommisjonens kommende meddelelse om den digitale dividenden som forventes presentert 28. oktober. Presentasjonen og Kommisjonens anbefalinger kan leses her.

22. september annonserte Kommisjonen i forbindelse med ITS-kongressen i Stockholm seks vinnere av eSafety Awards. Vinneren av “The Life Time Achievement Award” var tidligere Head of Unit for DG INFSOs ”ICT for Transport”-enhet André Vits, for hans arbeid i Kommisjonen for å promotere ITS-løsninger innenfor landtransportsektoren. Nærmere informasjon om eSafety Awards kan finnes her.

Kommisjonen avholdt 23. september et møte om post-i2020-strategien (2010-2015). Møtet må sees i sammenheng med den pågående høringen, som er åpen frem til 9. oktober 2009. Formålet med møtet var å sette fokus på viktige temaer for høringen slik som IKTs bidrag til et lavkarbonsamfunn, videre forskning og innovasjon, neste generasjons bredbånd. Presentasjoner og innlegg som ble holdt på møtet kan finnes her.

25. september la Kommisjonen frem en publikasjon over hva Kommisjonen har oppnådd innenfor DG INFSOs ansvarsområde under den nåværende Kommisjon (2004-2009). Noen stikkord her er en mer rettferdig konkurranse i telekom-markedene, økt forskning og innovasjon, nedbygging av barrierer for grenseoverskridende kommunikasjon og mediatjenester, økt kulturelt mangfold i europeiske film- og mediabransje og styrkede forbrukerrettigheter blant annet gjennom innføringen av et indre mediamarked.

Kommissær Reding ønsket i pressemelding 30. september velkommen endringer i tilsynsstrukturen for ICANN, organet som er hovedansvarlig for administrasjon av domenenavn på internett. Fra og med 30. september vil ikke ICANN kun være underlagt unilateralt tilsyn fra Det amerikanske handelsdepartementet, men også av uavhengige internasjonale panel. Kommisjonens pressemelding kan finnes her.

Annet
Genereldirektoratet for konkurranse (DG COMP) presenterte 17. september nye retningslinjer for statsstøtte for offentlig finansiering av bredbåndsnettverk. Retningslinjene inneholder særskilte retningslinjer for utbygging av såkalt Next Generation Access (NGA) nettverk. Kommisjonens pressemelding kan finnes her.

Rådet
Landbruks- og fiskerirådet vedtok som A-punkt 7. september, etter enighet med Europaparlamentet og Kommisjonen i forbindelse med første lesning, den såkalte luftfartspakken om Single European Sky. Rådets egen pressemelding i saken kan finnes her.

Konkurranserådet vedtok som A-punkt 24. - 25. september den såkalte veitransportpakken, etter enighet i andre lesning. Rådets egen pressemelding i saken kan finnes her.

For øvrig kan det nevnes at både Rådet v/Det svenske formannskapet og Europaparlamentets forhandlingsdelegasjon nå forbereder seg på kommende forliksprosedyre på eKom-pakken. Dette som følge av et Europaparlamentet på sin plenumssamlig stemte ned et uformelt kompromiss i forbindelse med andre lesning i saken i mai og fordi Rådet sto fast ved dette kompromisset i juni. Eneste utestående spørsmål nå er den såkalte Amendment 138, som uttaler at ”…no restriction [med unntak av offentlige securityhensyn] may be imposed on the rights and freedoms of end users  …  without the prior decision by the judicial authorities… “. Forliksprosedyren kan først starte når Rådet formelt avgir sin fellesposisjon på Europaparlamentets andre lesning (Common Position). Per nå har ikke Rådet avgitt en slik posisjon.

Europaparlamentet
Europaparlamentets komité for transport og turisme (TRAN) avholdt møte 1-2. september. Her drøftet man forslag til EUs transportbudsjett for 2010. Komiteen vedtok enstemmig sitt innspill til budsjettet, og med det omgjorde TRAN alle foreslåtte kutt i budsjettet for transport- og turisme (inkludert budsjettene for EASA, EMSA og ERA). Endelig budsjett forventes vedtatt av på Europaparlamentets plenumssesjon i oktober i år. Det svenske formannskapet ved infrastrukturminister Åsa Torstensson presenterte her Rådets prioriteringer denne høsten for komiteen. I etterkant ble det avholdt en meningsutveksling mellom henne og europaparlamentarikerne. Det ble en frisk debatt, der Rådets kutt i EUs budsjett for 2010 ble særlig kritisert. Videre fikk hun kritikk for manglende ambisjoner i forbindelse med eurovignette III (der Rådet nå avventer Kommisjonenss studier av effektene forslaget vil ha for veitransportnæringen) og for manglende fremdrift i forslaget om grenseoverskridende håndhevelse av veitrafikkforseelser. TRAN-komiteen ved komiteformann Brian Simpson innledet en diskusjon om TRANs hovedprioriteter fremover. Av saker TRAN vil prioritere fremover er: TEN-T, finanskrisens konsekvenser for transportnæringen, veisikkerhet, medlemslandens gjennomføring av vedtatt regelverk og klima/bærekraftig transport. TRANs referat fra møtet finnes her.

Europaparlamentets industri-, forsknings- og energikomite (ITRE) avholdt møte 2. september. Det svenske formannskapet ved infrastrukturminister Åsa Torstensson presenterte også her Rådets prioriteringer på tele- og IKT-området. Kommende forliksforhandlinger på eKOM-pakken ble fremhevet som en hovedprioritet. En annen sak som ble fremhevet var rådskonklusjoner på i2010-strategien på Rådsmøtet i desember.

Til toppen