Samferdselsnytt 1/2009

Årets første samferdselsnytt er kommet. Les blant annet at Kommisjonen har presentert ny maritim transportstrategi til 2018, og meddelt forslag om investeringer i nye energi- og bredbåndsprosjekter som del av EUs finanstiltakspakke.

 

Transport
Kommisjonen presenterte 16. januar 2009 en ekstern studie om revisjon av direktiv 96/53/EF om vekt- og dimensjoner til også å omfatte modulvogntog på inntil 25,25 meter. Studien gjennomgår positive og negative konsekvenser med å tillate slike vogntog, og konkluderer med at: "Scenario 3: “Corridor / Coalition”: LHVs of 25.25 m and 60 t are allowed in some countries, while Europe-wide only 18.75 m and 40 t trucks are allowed..” vil gi størst fordeler. Rapporten kan finnes her.

KOM presenterte 21. januar ny maritim transportstrategi til 2018, inkl. forslag om et felleseuropeisk maritimt område. Ny maritim transportstrategi må sees i sammenheng med overordnet maritim strategi fra KOM, som ble presentert i 2007 og KOMs arbeid med å skape forutsetninger for et videre modalt skifte fra vei til sjø. En av anbefalingene i strategien er full implementering av KOMs meddelelse om havnepolitikk (2007), jf. tidligere rapportering fra EU-del. Handlingsplan for etablering av et felleseuropeisk maritimt område inneholder en rekke forslag for forenkling av prosedyrer ifm. skipsanløp- og avgang, bl.a. knyttet til toll-, avgift- og helse mm. Strategien og maritimt område kan hhv. finnes her og her.
KOM presenterte 28. januar meddelelsen ”Towards a comprehensive climate change agreement in Copenhagen”, som skal danne grunnlaget for diskusjon om EUs posisjoner til klimakonferansen i København i desember 2009.  Her understrekes det bl.a. at internasjonal luftfart og skipsfart bør inkluderes i ny avtale. Meddelelsen kan leses her.
KOM presenterte 30. januar forslag til direktiv med felles klassifisering av brudd på sosiale reglene (kjøre- og hviletid) i veitransportsektoren. Forslaget skal sikre at brudd vurderes likt. Forslaget kan finnes her.

Telekom og informasjonssamfunnet
KOM presenterte 28. januar meddelelsen Investing today for tomorrow's Europe. Meddelelsen inneholder forslag om investeringer i nye energi- og bredbåndsinfrastrukturprosjekter – og er del av EUs tiltakspakke ifm. finanskrisen. Målsetningen på bredbåndsiden er 100% bredbånd innen 2010. Meddelelsen kan leses her.

Annet
EF-domstolen kom i saken C-549/07 Wallentin-Hermann 22. desember 2008 til at flyselskaper “…as a general rule” må betale kompenasjon til passasjerer for kansellering som skyldes tekniske problemer ved flyet. Domstolen kom til at tekniske problemer ikke utgjør "extraordinary circumstances" som sådan.

Rådet
Intet Transport-, telekom- og energirådsmøte i januar (TTE). Neste TTE-møte finner sted i 30.-31. mars 2009. På dag 1 vil transportsaker behandles og på dag 2 vil telekomsaker behandles. 17. februar 2009 avholdes videre ministerkonferansen ”Next steps in EU Telecoms”, der hovedtemaet vil være finanskrisens konsekvenser for telekom-sektoren. Mer informasjon om programmet mv. følger her.

Det er blitt avholdt flere rådsmøter i januar, men ingen transport eller telekomsaker er blitt behandlet på disse møtene.

Europaparlamentet (EP)
Første plenumssesjon i EP fant sted 12.-15. januar 2009. Sentrale saker på denne sesjonen var formell lansering av det tsjekkiske formannskapsprogrammet, offentlig tilgang til dokumenter, 10 års jubileet for euroen, debatt om krigen i Gaza og krisen i gassleveransen fra Russland. På sesjonen ga EP støtte til inngåelse av BASA-avtale med USA. Resolusjonen kan leses her. Videre ble det gjennomført en kort debatt om dyretransport, i sær knyttet til transport av hester. Utover det ble ingen transportsaker behandlet. EPs referat fra møtet kan leses her.

Første EP TRAN-komitemøte fant sted 20.-22. januar 2009. På møtet diskuterte man bl.a. elementer i Sjøsikkerhetspakken (krav til flaggstat/forsikringskrav), grønnbok om revisjon av TEN-T-politikken, grønn transportpakke (revisjon av eurovignette-direktivet/grønnere transport). Komiteen gjennomførte også en mini-høring om ITS og en dialog med Det avtroppende franske formannskapet ved transportminister Bussereau.  EP TRANs rapport fra møtet kan leses her.

Første EP ITRE-møte fant sted 19.-21. januar 2009. På møtet ble MEP Pleguezuelos Aguilar (PSE)  rapport til KOMs forslag til revisjon av direktiv 87/372/EF om koordinert introduksjon av paneuropeiske mobilfrekvenser i 900 MHz båndet presentert. Formålet med rapporten synes å være å sikre at EP skal ha en fremtidig rolle ifm. beslutning om tildeling av slike europeiske frekvenser . Mer informasjon i saken kan finnes her. På møtet diskuterte man også MEP Adina-Ioana (ALDE) sin rapport til KOMs forslag om revisjon av roaming-forordningen. I rapporten fremgår det at rapportøren støtter forslaget, samtidig som han understreker at slik regulering må være av ”…exceptional nature and that long-term price regulation would be damaging to the mobile communications market.”. Mer informasjon i saken kan finnes her.

Årets første samferdselsnytt er kommet. Les blant annet at Kommisjonen har presentert ny maritim transportstrategi til 2018, og meddelt forslag om investeringer i nye energi- og bredbåndsprosjekter som del av EUs finanstiltakspakke.

 

Transport
Kommisjonen presenterte 16. januar 2009 en ekstern studie om revisjon av direktiv 96/53/EF om vekt- og dimensjoner til også å omfatte modulvogntog på inntil 25,25 meter. Studien gjennomgår positive og negative konsekvenser med å tillate slike vogntog, og konkluderer med at: "Scenario 3: “Corridor / Coalition”: LHVs of 25.25 m and 60 t are allowed in some countries, while Europe-wide only 18.75 m and 40 t trucks are allowed..” vil gi størst fordeler. Rapporten kan finnes her.

KOM presenterte 21. januar ny maritim transportstrategi til 2018, inkl. forslag om et felleseuropeisk maritimt område. Ny maritim transportstrategi må sees i sammenheng med overordnet maritim strategi fra KOM, som ble presentert i 2007 og KOMs arbeid med å skape forutsetninger for et videre modalt skifte fra vei til sjø. En av anbefalingene i strategien er full implementering av KOMs meddelelse om havnepolitikk (2007), jf. tidligere rapportering fra EU-del. Handlingsplan for etablering av et felleseuropeisk maritimt område inneholder en rekke forslag for forenkling av prosedyrer ifm. skipsanløp- og avgang, bl.a. knyttet til toll-, avgift- og helse mm. Strategien og maritimt område kan hhv. finnes her og her.
KOM presenterte 28. januar meddelelsen ”Towards a comprehensive climate change agreement in Copenhagen”, som skal danne grunnlaget for diskusjon om EUs posisjoner til klimakonferansen i København i desember 2009.  Her understrekes det bl.a. at internasjonal luftfart og skipsfart bør inkluderes i ny avtale. Meddelelsen kan leses her.
KOM presenterte 30. januar forslag til direktiv med felles klassifisering av brudd på sosiale reglene (kjøre- og hviletid) i veitransportsektoren. Forslaget skal sikre at brudd vurderes likt. Forslaget kan finnes her.

Telekom og informasjonssamfunnet
KOM presenterte 28. januar meddelelsen Investing today for tomorrow's Europe. Meddelelsen inneholder forslag om investeringer i nye energi- og bredbåndsinfrastrukturprosjekter – og er del av EUs tiltakspakke ifm. finanskrisen. Målsetningen på bredbåndsiden er 100% bredbånd innen 2010. Meddelelsen kan leses her.

Annet
EF-domstolen kom i saken C-549/07 Wallentin-Hermann 22. desember 2008 til at flyselskaper “…as a general rule” må betale kompenasjon til passasjerer for kansellering som skyldes tekniske problemer ved flyet. Domstolen kom til at tekniske problemer ikke utgjør "extraordinary circumstances" som sådan.

Rådet
Intet Transport-, telekom- og energirådsmøte i januar (TTE). Neste TTE-møte finner sted i 30.-31. mars 2009. På dag 1 vil transportsaker behandles og på dag 2 vil telekomsaker behandles. 17. februar 2009 avholdes videre ministerkonferansen ”Next steps in EU Telecoms”, der hovedtemaet vil være finanskrisens konsekvenser for telekom-sektoren. Mer informasjon om programmet mv. følger her.

Det er blitt avholdt flere rådsmøter i januar, men ingen transport eller telekomsaker er blitt behandlet på disse møtene.

Europaparlamentet (EP)
Første plenumssesjon i EP fant sted 12.-15. januar 2009. Sentrale saker på denne sesjonen var formell lansering av det tsjekkiske formannskapsprogrammet, offentlig tilgang til dokumenter, 10 års jubileet for euroen, debatt om krigen i Gaza og krisen i gassleveransen fra Russland. På sesjonen ga EP støtte til inngåelse av BASA-avtale med USA. Resolusjonen kan leses her. Videre ble det gjennomført en kort debatt om dyretransport, i sær knyttet til transport av hester. Utover det ble ingen transportsaker behandlet. EPs referat fra møtet kan leses her.

Første EP TRAN-komitemøte fant sted 20.-22. januar 2009. På møtet diskuterte man bl.a. elementer i Sjøsikkerhetspakken (krav til flaggstat/forsikringskrav), grønnbok om revisjon av TEN-T-politikken, grønn transportpakke (revisjon av eurovignette-direktivet/grønnere transport). Komiteen gjennomførte også en mini-høring om ITS og en dialog med Det avtroppende franske formannskapet ved transportminister Bussereau.  EP TRANs rapport fra møtet kan leses her.

Første EP ITRE-møte fant sted 19.-21. januar 2009. På møtet ble MEP Pleguezuelos Aguilar (PSE)  rapport til KOMs forslag til revisjon av direktiv 87/372/EF om koordinert introduksjon av paneuropeiske mobilfrekvenser i 900 MHz båndet presentert. Formålet med rapporten synes å være å sikre at EP skal ha en fremtidig rolle ifm. beslutning om tildeling av slike europeiske frekvenser . Mer informasjon i saken kan finnes her. På møtet diskuterte man også MEP Adina-Ioana (ALDE) sin rapport til KOMs forslag om revisjon av roaming-forordningen. I rapporten fremgår det at rapportøren støtter forslaget, samtidig som han understreker at slik regulering må være av ”…exceptional nature and that long-term price regulation would be damaging to the mobile communications market.”. Mer informasjon i saken kan finnes her.

Til toppen