Samferdselsnytt 2/2009

<p>I denne utgaven av Samferdselsnytt kan man blant annet lese&nbsp;at Kommisjonen&nbsp;presenterte&nbsp;Grønnbok om TEN-T 4. februar, det ble avholdt uformelt rådsmøte for telekom 17. februar og at Eurovignette III - forslaget er behandlet i TRAN-komiteen. Samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen rapporterer. <br /></p>

 

Europakommisjonen (KOM)

DG TREN presenterte 4. februar 2009 grønnbok om Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T); ”Towards a better integrated Transeuropean Transport Network at the service of the common transport policy”, jf. COM 2009/44 final. Hensikten med TEN-T er utbygging av infrastruktur for utvikling av det felleseuropeisk marked, for sysselsetting og for vekst. Til nå har man investert 400 milliarder EURO i TEN-T siden 1996. En tredjedel av dette har kommet over EUs budsjett. KOM konstaterer i grønnboken imidlertid at man ”…still a long way to go to implement the initial plans fully”. Formålet med grønnboken er ”…to give forward looking answers to future problems, and what means are needed to fully achieve tomorrow’s TEN-T policy objectives”. Høringsfristen er satt til 30. april 2009. Grønnboken vil også være tema for uformelt transportminstermøte i Tsjekkia ultimo april. Pressemelding om grønnboken kan finnes her .

DG TREN informerte i pressemelding 19. februar 2009 om at man har gitt siste advarsel (såkalt reasoned opinion) til Hellas, Italia, Spania og Portugal om manglende implementering av Eurovignette II – direktivet. De nevnte land har nå fått en frist frem til mai til å implementere direktivet, som opprinnelig skulle vært implementering innen 10. juni 2008. Pressemeldingen kan finnes her.

Rådet

Finansrådet (ECOFIN) avholdt møte 10. februar 2009. På møtet vedtok Rådet fellesdeklarasjon med KOM og EP vedr. etablering av en 112-dag, dvs. en dag for å skape oppmerksomhet rundt det felleseuropeiske nødnummeret 112. I deklarasjonen fremgår det bl.a. at 11. februar skal være 112-dag fremover. Deklarasjonen kan finnes her.

Justisrådet avholdt møte 26.-27. februar 2009. På møtet vedtok Rådet formelt seks rettsakter under Sjøsikkerhetspakke III, i etterkant av enighet med EP i forbindelse med 3. lesning / forliksprosedyre.

Transport-, telekom- og energirådet avholdt møte 19. februar 2009. På møtet var det energisaker som sto på agendaen. Rådet vedtok imidlertid direktiv om lufthavnavgifter, uten endringer ift. 2. lesning fra EP. Direktivet vil etablere felles prinsipper knyttet til fastsettelse av lufthavnoperatørenes lufthavnavgifter. Rettsakten vil gjelde for alle lufthavner med passasjerbevegelser over 5 millioner passasjerer og / eller den lufthavn med flest passasjerbevegelser i det enkelte land. Krysssubsidiering mellom lufthavner i samme system tillates, forutsatt at dette skjer med kommersielle inntekter. Pressemeldingen kan finnes her.

Utdanningsrådet avholdt møte 16. februar 2009. På møtet vedtok Rådet bl.a. sin formelle fellesposisjon på eKOM-pakken. Posisjonen stadfestet Rådets politiske kompromiss fra Telekom-rådsmøtet 27. november 2008. Pressemeldingen kan finnes her.

Det tsjekkiske formannskapet avholdt uformelt telekom-ministermøte i Tjekkia 17. februar 2009. Flere temaer sto på agendaen, bl.a IKTs rolle til å bekjempe finanskrisen og videre fremdrift / posisjoner på eKom-pakken. KOMs målsetning er at 100 % internett-dekning for EUs befolkning innen 2010, og KOM har øremerket 1 milliard Euro til dette formålet ifm. sin økonomiske tiltakspakke. Vedr. eKOM-pakken diskuterte man sentrale elementer som teleorgan, KOMs innflytelse på nasjonale tilsynsmyndigheters virkemiddelbruk og spektrumsforvalting, der Rådet har ulike posisjoner ift. EP og KOM. KOMs pressemelding kan finnes her. Det tsjekkiske formannskapets pressemelding fra møtet kan finnes her.

Europaparlamentet (EP)

EP avholdt plenumssesjon i Brussel 18.-19. februar 2009. Ingen særskilte samferdselssaker på agendaen.

EPs Transportkomite (TRAN) avholdt møte 10. og 16. februar. Sentrale saker på de to møtene var hhv. avstemming på rapport om Eurovignette III-forslaget , egeninitiert rapport om KOMs meddelelse om en grønnere transport, utveksling av synspunkter med Den tsjekkiske transportminister Bendl og Sjøsikkerhetspakke III og skipsforurensningsdirektivet. Transportminister Bendl foreslo bl.a. at Rådet og EP sammen måtte sette klare prioriteringar for hva som kan og bør sluttføres før Parlamentsvalget i juni. Hva gjaldt revisjonen av Eurovignette-direktivet avventet han EPs endringsforslag, før han kunne uttale seg om mulig kompromiss. Han kom også inn på spørsmålet om å tillate større vogntog gjennom revisjon av vekt- og dimensjonsdirektivet; Dersom skandinavene ville ha store lastebiler så han ikke noe problem med det. Han noterte imidlertid at mens de konservative kalte disse vogntogene for eco-trailers, brukte de grønne begrepet monster-trailers. Han avsluttet med å informere om at trafikksikkerhet også ville bli et tema på uformelt ministermøte i april. TRANs referat kan finnes her og her.

EPs Industrikomite (ITRE) avholdt møte 11. og 16. februar. Ingen samferdselssaker sto på agendaen til ITRE-komiteens møte 11. februar. På ITRE-komiteens møte 16. februar sto følgende saker på aendaen; meddelelse om frekvensbånd reservert for mobil kommunikasjon (ikke behandlet på møtet pga. at rapportøren var syk), merking av energieffektive dekk, eKom-pakken og roaming . ITREs referat kan finnes her

 

I denne utgaven av Samferdselsnytt kan man blant annet lese at Kommisjonen presenterte Grønnbok om TEN-T 4. februar, det ble avholdt uformelt rådsmøte for telekom 17. februar og at Eurovignette III - forslaget er behandlet i TRAN-komiteen. Samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen rapporterer.

 

Europakommisjonen (KOM)

DG TREN presenterte 4. februar 2009 grønnbok om Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T); ”Towards a better integrated Transeuropean Transport Network at the service of the common transport policy”, jf. COM 2009/44 final. Hensikten med TEN-T er utbygging av infrastruktur for utvikling av det felleseuropeisk marked, for sysselsetting og for vekst. Til nå har man investert 400 milliarder EURO i TEN-T siden 1996. En tredjedel av dette har kommet over EUs budsjett. KOM konstaterer i grønnboken imidlertid at man ”…still a long way to go to implement the initial plans fully”. Formålet med grønnboken er ”…to give forward looking answers to future problems, and what means are needed to fully achieve tomorrow’s TEN-T policy objectives”. Høringsfristen er satt til 30. april 2009. Grønnboken vil også være tema for uformelt transportminstermøte i Tsjekkia ultimo april. Pressemelding om grønnboken kan finnes her .

DG TREN informerte i pressemelding 19. februar 2009 om at man har gitt siste advarsel (såkalt reasoned opinion) til Hellas, Italia, Spania og Portugal om manglende implementering av Eurovignette II – direktivet. De nevnte land har nå fått en frist frem til mai til å implementere direktivet, som opprinnelig skulle vært implementering innen 10. juni 2008. Pressemeldingen kan finnes her.

Rådet

Finansrådet (ECOFIN) avholdt møte 10. februar 2009. På møtet vedtok Rådet fellesdeklarasjon med KOM og EP vedr. etablering av en 112-dag, dvs. en dag for å skape oppmerksomhet rundt det felleseuropeiske nødnummeret 112. I deklarasjonen fremgår det bl.a. at 11. februar skal være 112-dag fremover. Deklarasjonen kan finnes her.

Justisrådet avholdt møte 26.-27. februar 2009. På møtet vedtok Rådet formelt seks rettsakter under Sjøsikkerhetspakke III, i etterkant av enighet med EP i forbindelse med 3. lesning / forliksprosedyre.

Transport-, telekom- og energirådet avholdt møte 19. februar 2009. På møtet var det energisaker som sto på agendaen. Rådet vedtok imidlertid direktiv om lufthavnavgifter, uten endringer ift. 2. lesning fra EP. Direktivet vil etablere felles prinsipper knyttet til fastsettelse av lufthavnoperatørenes lufthavnavgifter. Rettsakten vil gjelde for alle lufthavner med passasjerbevegelser over 5 millioner passasjerer og / eller den lufthavn med flest passasjerbevegelser i det enkelte land. Krysssubsidiering mellom lufthavner i samme system tillates, forutsatt at dette skjer med kommersielle inntekter. Pressemeldingen kan finnes her.

Utdanningsrådet avholdt møte 16. februar 2009. På møtet vedtok Rådet bl.a. sin formelle fellesposisjon på eKOM-pakken. Posisjonen stadfestet Rådets politiske kompromiss fra Telekom-rådsmøtet 27. november 2008. Pressemeldingen kan finnes her.

Det tsjekkiske formannskapet avholdt uformelt telekom-ministermøte i Tjekkia 17. februar 2009. Flere temaer sto på agendaen, bl.a IKTs rolle til å bekjempe finanskrisen og videre fremdrift / posisjoner på eKom-pakken. KOMs målsetning er at 100 % internett-dekning for EUs befolkning innen 2010, og KOM har øremerket 1 milliard Euro til dette formålet ifm. sin økonomiske tiltakspakke. Vedr. eKOM-pakken diskuterte man sentrale elementer som teleorgan, KOMs innflytelse på nasjonale tilsynsmyndigheters virkemiddelbruk og spektrumsforvalting, der Rådet har ulike posisjoner ift. EP og KOM. KOMs pressemelding kan finnes her. Det tsjekkiske formannskapets pressemelding fra møtet kan finnes her.

Europaparlamentet (EP)

EP avholdt plenumssesjon i Brussel 18.-19. februar 2009. Ingen særskilte samferdselssaker på agendaen.

EPs Transportkomite (TRAN) avholdt møte 10. og 16. februar. Sentrale saker på de to møtene var hhv. avstemming på rapport om Eurovignette III-forslaget , egeninitiert rapport om KOMs meddelelse om en grønnere transport, utveksling av synspunkter med Den tsjekkiske transportminister Bendl og Sjøsikkerhetspakke III og skipsforurensningsdirektivet. Transportminister Bendl foreslo bl.a. at Rådet og EP sammen måtte sette klare prioriteringar for hva som kan og bør sluttføres før Parlamentsvalget i juni. Hva gjaldt revisjonen av Eurovignette-direktivet avventet han EPs endringsforslag, før han kunne uttale seg om mulig kompromiss. Han kom også inn på spørsmålet om å tillate større vogntog gjennom revisjon av vekt- og dimensjonsdirektivet; Dersom skandinavene ville ha store lastebiler så han ikke noe problem med det. Han noterte imidlertid at mens de konservative kalte disse vogntogene for eco-trailers, brukte de grønne begrepet monster-trailers. Han avsluttet med å informere om at trafikksikkerhet også ville bli et tema på uformelt ministermøte i april. TRANs referat kan finnes her og her.

EPs Industrikomite (ITRE) avholdt møte 11. og 16. februar. Ingen samferdselssaker sto på agendaen til ITRE-komiteens møte 11. februar. På ITRE-komiteens møte 16. februar sto følgende saker på aendaen; meddelelse om frekvensbånd reservert for mobil kommunikasjon (ikke behandlet på møtet pga. at rapportøren var syk), merking av energieffektive dekk, eKom-pakken og roaming . ITREs referat kan finnes her

 

Til toppen