Samferdselsnytt 1/2011

Mål for reduksjon av CO2-utslipp i transportsektoren, enighet om byrået for nett og informasjonssikkerhet ENISA og revisjonen av Eurovignett-direktivet er blant viktige samferdselssaker i EU den siste tiden. Samferdselsråd Olav Grimsbo rapporterer.

Du kan blant annet lese mer om disse sakene i den siste utgaven av Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen i Brussel: 

· Dekarbonisering av transport er en hovedsak i hvitboken om  EUs transportpolitikk som  framlegges i mars. Radikale målsettinger om reduserte CO2-utslipp og mindre oljeforbruk forventes.

· Rapport hevder at alternative drivstoffer kan gjøre transportsektoren oljefri i 2050. En annen rapport inneholder bekymringsmelding om indirekte arealbrukskonsekvenser av biodrivstoff.

· Kommisjonen er i sluttfasen med en ”Airports Package” og en ”eMobility Package” som begge kan ventes framlagt i juni.

· Det synes å bli enighet mellom Rådet og Europaparlamentet om det nye byrået for nett og informasjonssikkerhet ENISA og om EUs første politikkprogram for radiospektrum i første kvartal.

· Meldinger fra Kommisjonen om et robust og stabilt internett, roamingforordningens gjennomslagskraft i markedet, og om nettnøytralitet med bakgrunn i rask markeds- og teknologiutvikling kan forventes i løpet av mars.

· Vanskelige forhandlinger mellom Rådet og Europaparlamentet om revisjonen av Eurovignett-direktivet er under oppstart. Begge institusjoner har lite manøvreringsrom.

· Europaparlamentets transportkomité er i gang med omarbeiding av jernbanepakke nr I. Saksordfører ønsker radikale endringer.

· Europaparlamentet får sterkere rolle ved inngåelse av luftfartsavtaler.

Les mer i Samferdselsnytt nr 1 2011.

Til toppen