Kommisjonen presenterer meddelelsen "Future of Transport"

Kommisjonen presenterte 17. juni 2009 meddelelsen "Future og Transport". Denne vil siden danne utgangspunkt for ny hvitbok for transport, som forventes presentert av den nye Kommisjonen i løpet av 2010. Samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen rapporterer.

Sammendrag
 
Meddelelsen inneholder en beskrivelse av trender og utfordringer fremover og temaer som vil stå sentralt for utformingen av fremtidens europeiske transportsystem. Få reaksjoner på meddelelsen har innkommet så langt, men de som har innkommet, går på at meddelelsen ikke går langt nok på klimautfordringene.
 
Nedenfor følger en nærmere orientering om meddelelsen, foreløpige reaksjoner, videre prosess og forslag til oppfølgning fra norsk side.
 
Link til Kommisjonens (KOM) samleside på saksfeltet, med bl.a. videre link til selve meddelelsen, kan finnes her.
 
1. Nærmere om meddelelsen
 
I meddelelsen fremgår det at målsetningen med Den europeiske transportpolitikken er å etablere et bærekraftig transportsystem, som dekker samfunnets økonomiske, sosiale og miljømessige behov, og som bidrar til et inkluderende samfunn og et fullt integrert og konkurransedyktig Europa. For å oppnå dette målet, og for å møte fremtidens transportutfordringer, understreker KOM igjen at de ulike transportformene må styrkes hver for seg og sammen. Meddelelsen inneholder en beskrivelse av trender og utfordringer fremover og temaer som vil stå sentralt for utforming av fremtidens europeiske transportsystem. Noen temaer er:
 
• Bedre integrering av de ulike transportformene
• Transportsikkerhet
• Fastsettelse av en mer "riktig" pris for transport og infrastruktur (bl.a. bør prisene også reflektere de negative effektene som transport kan ha på samfunnet) 
• Økt fokus på teknologi, for å akselerere overgang til et "lav-karbon samfunn"
• Økt markedsadgang og liberalisering, i sær knyttet til jernbanesektoren
• Harmonisering og interoperabilitet hhv. av regulatorisk praksis og på ny teknologi
• Tilrettelegging av bedre transportløsninger i urbane områder
• Økt transportsamarbeid mot EUs naboland

2. Foreløpige reaksjoner
 
Det har innkommet få reaksjoner på meddelelsen så langt. Representanter for KOMs Generaldirektorat for miljø (DG ENVIR) har i media presisert at dette er et transportdokument, som de ikke er partner i.
 
Transport & Environment (T&E), en europeisk paraplyorganisasjon for en rekke nasjonale miljøorganisasjoner, uttaler seg sterkere. I sin pressemelding i dag uttaler de bl.a. at: "Climate change, Europe's flagship environmental policy, is mentioned only in passing, despite the fact that transport is the single most important sector holding back progress.". Hele T&Es pressemelding kan finnes her.
 
Undertegnede vil komme tilbake med flere reaksjoner i ny innberetning senere.
 
3. Videre prosess
 
Kommisjonen inviterer til kommentarer på meddelelsen på tren-future-of-transport@ec.europa.eu innen 30. september 2009. Høringssvarene vil bli presentert på konferanse om meddelelsen høsten 2009. KOM informerer også om at høringssvarene også vil bli tatt hensyn til ifm. utarbeidelse av ny hvitbok for transport neste år.
 
Meddelelsen vil stå sentralt for Det svenske formannskapet høsten 2009. Meddelelsen vil bl.a. være gjenstand for diskusjon på ministermiddagen under ITS-Verdenskongressen i Stockholm 22. september og på Transportrådsmøtet 8. oktober ("exchange of views"). Det svenske formannskapet har for øvrig som målsetning å vedta rådskonklusjoner på meddelelsen på rådsmøtet 17.-18. desember.
 
Europaparlamentet vil trolig også vedta en egeninitiert rapport på meddelelsen denne høsten. 
 
 
Carsten Horn-Hanssen, samferdselsråd

Kommisjonen presenterte 17. juni 2009 meddelelsen "Future og Transport". Denne vil siden danne utgangspunkt for ny hvitbok for transport, som forventes presentert av den nye Kommisjonen i løpet av 2010. Samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen rapporterer.

Sammendrag
 
Meddelelsen inneholder en beskrivelse av trender og utfordringer fremover og temaer som vil stå sentralt for utformingen av fremtidens europeiske transportsystem. Få reaksjoner på meddelelsen har innkommet så langt, men de som har innkommet, går på at meddelelsen ikke går langt nok på klimautfordringene.
 
Nedenfor følger en nærmere orientering om meddelelsen, foreløpige reaksjoner, videre prosess og forslag til oppfølgning fra norsk side.
 
Link til Kommisjonens (KOM) samleside på saksfeltet, med bl.a. videre link til selve meddelelsen, kan finnes her.
 
1. Nærmere om meddelelsen
 
I meddelelsen fremgår det at målsetningen med Den europeiske transportpolitikken er å etablere et bærekraftig transportsystem, som dekker samfunnets økonomiske, sosiale og miljømessige behov, og som bidrar til et inkluderende samfunn og et fullt integrert og konkurransedyktig Europa. For å oppnå dette målet, og for å møte fremtidens transportutfordringer, understreker KOM igjen at de ulike transportformene må styrkes hver for seg og sammen. Meddelelsen inneholder en beskrivelse av trender og utfordringer fremover og temaer som vil stå sentralt for utforming av fremtidens europeiske transportsystem. Noen temaer er:
 
• Bedre integrering av de ulike transportformene
• Transportsikkerhet
• Fastsettelse av en mer "riktig" pris for transport og infrastruktur (bl.a. bør prisene også reflektere de negative effektene som transport kan ha på samfunnet) 
• Økt fokus på teknologi, for å akselerere overgang til et "lav-karbon samfunn"
• Økt markedsadgang og liberalisering, i sær knyttet til jernbanesektoren
• Harmonisering og interoperabilitet hhv. av regulatorisk praksis og på ny teknologi
• Tilrettelegging av bedre transportløsninger i urbane områder
• Økt transportsamarbeid mot EUs naboland

2. Foreløpige reaksjoner
 
Det har innkommet få reaksjoner på meddelelsen så langt. Representanter for KOMs Generaldirektorat for miljø (DG ENVIR) har i media presisert at dette er et transportdokument, som de ikke er partner i.
 
Transport & Environment (T&E), en europeisk paraplyorganisasjon for en rekke nasjonale miljøorganisasjoner, uttaler seg sterkere. I sin pressemelding i dag uttaler de bl.a. at: "Climate change, Europe's flagship environmental policy, is mentioned only in passing, despite the fact that transport is the single most important sector holding back progress.". Hele T&Es pressemelding kan finnes her.
 
Undertegnede vil komme tilbake med flere reaksjoner i ny innberetning senere.
 
3. Videre prosess
 
Kommisjonen inviterer til kommentarer på meddelelsen på tren-future-of-transport@ec.europa.eu innen 30. september 2009. Høringssvarene vil bli presentert på konferanse om meddelelsen høsten 2009. KOM informerer også om at høringssvarene også vil bli tatt hensyn til ifm. utarbeidelse av ny hvitbok for transport neste år.
 
Meddelelsen vil stå sentralt for Det svenske formannskapet høsten 2009. Meddelelsen vil bl.a. være gjenstand for diskusjon på ministermiddagen under ITS-Verdenskongressen i Stockholm 22. september og på Transportrådsmøtet 8. oktober ("exchange of views"). Det svenske formannskapet har for øvrig som målsetning å vedta rådskonklusjoner på meddelelsen på rådsmøtet 17.-18. desember.
 
Europaparlamentet vil trolig også vedta en egeninitiert rapport på meddelelsen denne høsten. 
 
 
Carsten Horn-Hanssen, samferdselsråd

Til toppen