Historisk arkiv

Samhandlingsforskrifter på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet sender i dag forskrifter til samhandlingsreformen ut på bred høring. – Vi er i rute for å fase inn de juridiske virkemidlene fra 1.januar neste år, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Helse- og omsorgsdepartementet sender i dag forskrifter til samhandlingsreformen ut på bred høring. – Vi er i rute for å fase inn de juridiske virkemidlene fra 1.januar neste år, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. 

Forskriftene som nå sendes på høring tar først og fremst for seg finansieringsordningene som må være på plass når reformen innføres.

I forslag til ny forskrift om kommunal medfinansiering får kommunene et økonomisk medansvar for innbyggernes medisinske innleggelser og konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten. Hensikten er å bidra til at kommunene i større grad utvikler gode tilbud nær pasientens hjem.

Forskriftene omhandler også kommunenes finansieringsansvar for pasienter som er ferdigbehandlet i spesialisthelsetjenesten, og som trenger oppfølging fra kommunens helse- og omsorgstjeneste.

I tillegg foreslås det blant annet endringer i forskrifter knyttet til fordeling av kostnader mellom kommuner, vederlag og institusjoners disposisjonsrett over kontantytelser fra folketrygden, forskrift om hva som skal anses for institusjon i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, forskrift om helsepersonellovens anvendelse for personell som yter tjenester omfattet av helse- og omsorgstjenesteloven og forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer som oppholder seg i riket. Det foreslås også nye bestemmelser om koordinator, både i kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Øvrige forskrifter vil ved behov bli gjennomgått senere.

Høringsfristen er satt til 6. oktober 2011.