Sammenlikner skattesystemene i EU

Av Børge Sved, EU-delegasjonen

Som nasjonal ekspert i Europakommisjonen jobber Lovise Bauger med å vurdere effektiviteten i medlemslandenes skattesystemer og oppfordre til reformer.

Lovise Bauger er nasjonal ekspert i Generaldirektoratet for økonomiske spørsmål og pengepolitikk. Foto: Børge Sved/EU-delegasjonen

Som nasjonal ekspert i Europakommisjonen jobber Lovise Bauger med å vurdere effektiviteten i medlemslandenes skattesystemer og oppfordre til reformer.

Lovise Bauger har jobbet i Europakommisjonens Generaldirektorat for økonomiske spørsmål og pengepolitikk siden september 2012. Hun er første norske nasjonale ekspert som jobber i enheten for beskatning i dette generaldirektoratet.

Bauger er utdannet samfunnsøkonom ved Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås og har de siste tre årene før hun kom til Brussel jobbet i Skatteøkonomisk avdeling i Finansdepartementet.

- Oppgavene i Kommisjonen er litt mer overordnete enn i Finansdepartementet. Fra å være 30 personer som jobbet med ett spesifikt skattesystem, er vi nå ti personer som ser på 27 ulike skattesystemer i EU, sier Lovise Bauger.

Det er EØS-avtalen som sikrer Norge mulighet til å sende nasjonale eksperter til Europakommisjonen og EUs byråer på lik linje med EU-land. Som nasjonal ekspert har man som regel samme type arbeidsoppgaver og ansvarsområder som fast ansatte saksbehandlere.

Les mer om nasjonale eksperter her.

Ser på det store bildet
Skatteavdelingen i Generaldirektoratet for økonomiske spørsmål og pengepolitikk er en relativt nyopprettet enhet. Bauger og hennes kolleger samarbeider med Generaldirektoratet for beskatning og tollunion (TAXUD), som også jobber med rettslige og administrative problemstillinger knyttet til skatter og avgifter.

- Min enhet ble opprettet for å tydeliggjøre og integrere skattepolitikken bedre i det overordnede makroøkonomiske bildet. Vi samarbeider både med de geografiske enhetene, som håndterer de enkelte land i mitt generaldirektorat, og med Generaldirektoratet for beskatning og tollunion, sier Bauger.

Det er effektiviteten av skattesystemene i medlemslandene Bauger er med på å vurdere.

- Vurderingene går på hvor vekstvennlige skattesystemene er, det vil si om de er utformet på en måte som i liten grad fører til uheldige vridninger og høye administrative kostnader. Vi ser på sammensetningen av de ulike skattene og tar opp forskjellige problemområder som for eksempel utbredt bruk av særbehandling og unntak fra generelle skatteregler (skatteutgifter), skatteunndragelse og ineffektiv skatteinnkreving, forteller Bauger 

- Vi peker også på muligheter for skattevekslinger fra potensielt problematisk høy beskatning av arbeidsinntekt til andre grunnlag som typisk er lavt beskattet og hvor en høyere beskatning kan ha mindre uheldige vridningseffekter, eksempelvis bolig eller miljø.

Oppfordrer til skattereformer
Den generelle utformingen av skattesystemene i medlemsstatene er i utgangspunktet et nasjonalt anliggende. Baugers arbeid består derfor i å oppfordre landene til å ta initiativ til egne skattereformer. Anbefalingene bidrar til å synliggjøre problemene og legger et ekstra press på landene. Til land som mottar finansiell støtte av EU, kan det også stilles betingelser som berører skattepolitikken.

- Min avdeling deltar i skattedialogmøtene i Komiteen for økonomisk politikk, EPC. Her sitter det representanter for hvert medlemsland i tillegg til representanter fra Kommisjonen og Den europeiske sentralbanken. I denne komiteen diskuterer også medlemslandene hverandres skattesystemer, mens Kommisjonen kommer med innspill, forklarer Bauger.

Selv holdt Bauger Kommisjonens innlegg om Finland i november. I tillegg ser hun på skattesystemene i Østerrike, Malta, Spania og Luxemburg. I neste skattedialog i EPC skal skattesystemene i Danmark og Litauen diskuteres, og Bauger har hovedansvaret for Kommisjonens innlegg om Litauen.

Mer fokus på nasjonal budsjettpolitikk
I kjølvannet av finanskrisen og den påfølgende gjeldskrisen i euro-området har det blitt større fokus på bedre økonomisk styring av budsjettpolitikken i medlemslandene for å sikre finansiell disiplin i EU. Dette sikres blant annet gjennom koordineringsverktøyet Det europeiske semester, hvor medlemslandene i større grad enn tidligere informerer EU om planlagte reformer og budsjettdetaljer før budsjettet fremmes for de nasjonale parlamentene. I denne prosessen ses det både på inntektssiden og utgiftssiden i budsjettene, noe som gjør skatt veldig aktuelt.

- Det har vært en økende erkjennelse i EU av at ett lands budsjettpolitikk kan få innvirkninger på andre land og at nasjonal budsjettpolitikk derfor også er av betydelig felles interesse. Min avdeling er med på å vurdere skattereformer og skattesystemer når Kommisjonen kommer med sine anbefalinger i Det europeiske semester, sier Bauger.

Disse vurderingene er med i Kommisjonens årlige vekstrapport som senere blir diskutert på møtet i Det europeiske råd og danner grunnlaget for de landspesifikke tilrådingene som Det europeiske semester munner ut i.

- I tillegg til dette jobber min avdeling med å forbedre og videreutvikle kriteriene og metodene vi benytter for å sammenligne og evaluere de forskjellige landene. Resultatet av mye av dette arbeidet presenteres i Kommisjonens årlige utgivelse «Tax reforms in EU Member States». Jeg vil også være delaktig i arbeidet med den neste publikasjonen som er planlagt til høsten, forteller Lovise Bauger.

Hun skal i første omgang være nasjonal ekspert i Brussel i ett år, med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år.

Les også: Handlingsplan mot skattesvik og skatteunndragelse

Les også: Oversikt over skatter i EU-land

Les også: Konferanse for nasjonale eksperter i Brussel

Til toppen