Satellittstasjoner på Svalbard og i Antarktis: Nye forskrifter

Samferdselsdepartementet har i dag fastsatt to nye forskrifter om jordstasjonsvirksomhet på Svalbard og i Antarktis. Forskriftene trer i kraft 1. mai 2017.

- De to nye forskriftene løser viktige utfordringer. Jeg er glad for at vi nå har fått på plass et godt og moderne regelverk som både ivaretar Norges traktatforpliktelser og som legger til rette for forskning og annen samfunnsnyttig virksomhet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Mange observasjons- og overvåkningssatellitter går i polare baner som bringer dem over Svalbard og Antarktis i hvert omløp. Svalbard og Antarktis er derfor egnede steder for nedlesning av data fra satellitter.

De nye forskriftene regulerer bruken av jordstasjoner i polare områder, og legger til rette for samfunnsnyttig drift av disse stasjonene innenfor rammen av Norges folkerettslige forpliktelser.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal føre tilsyn etter de nye forskriftene.

Teknologisk utvikling

Satellitteknologien har utviklet seg kraftig de senere årene. Jorden kan nå observeres fra rommet med svært god oppløsning. Bilder fra disse moderne satellittsensorene er i dag tilgjengelig både for sivile myndigheter og kommersielle aktører.

Denne teknologiske utviklingen innebærer en utfordring, fordi det blir vanskeligere å avgjøre om sensorene og dataene som kan leses ned fra satellittene er av sivil eller militær karakter. Svalbardtraktaten og Antarktistraktaten tillater ikke operasjoner med rene militære formål på disse lokasjonene. De nye forskriftene skal bidra til at tvistespørsmål rundt etterlevelsen av traktatene blir unngått.

Den nye forskriften for Svalbard representerer en nødvendig tilpasning til dagens teknologi. Jordstasjonsvirksomhet i Antarktis har tidligere ikke vært regulert av forskrift.

Forskriftene er utarbeidet i samarbeid med Justisdepartementet, Utenriksdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Forsvarsdepartementet.

Forskriftene hos Lovdata:

Svalbard: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-04-21-493?q=Jordstasjon

Antarktis: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-04-21-492?q=Jordstasjon

Til toppen