Satser millioner, vinner velferd

165 millioner kroner skal få ekstra fart på forskningen i profesjonsutdanningene. – Mer bærekraftige velferdstjenester er en av gevinstene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Midlene, som Forskningsrådet deler ut, skal brukes på konkrete forskningsprosjekter ved utdanningene i helse- og velferdsfag, lærerutdanningen, ingeniørfag og økonomisk-administrative fag.

Regjeringen ønsker å styrke forskningskompetansen i utdanninger som er viktige for framtidens velferdssamfunn. Bevilgningen er et spleiselag mellom flere departementer, blant annet Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Samarbeid om rehabilitering

Rehabiliteringsprosjektet Pacer (Patient-centric Engineering in Rehabilitation) ved Høgskolen i Oslo og Akershus har fått 10 millioner kroner.

I dette prosjektet samarbeider fagmiljøer innen helse, ingeniørfag, IKT og produktdesign om å lage et system som måler endringer i kroppen når pasienten trener seg opp, for eksempel etter en amputasjon. Pasienten og fysioterapeuten får direkte tilbakemelding på innsatsen og kan bruke dataene i rehabiliteringen.

Systemet skal utvikles videre slik at det også kan være til nytte for pasienter etter slag, store operasjoner, hjerteinfarkt etc.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøkte i dag prosjektet sammen med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Dette er et av flere gode prosjekter som kan ha stor betydning for framtidens velferdssamfunn. Når flere profesjoner jobber sammen, øker vi mulighetene for å finne løsninger som gjør pasientens helsetjeneste enda bedre, sier Bent Høie

Spleiselag for forskning

Utlysningen er delt inn i fire utdanningsgrupper: Helse- og velferdsfag, lærerutdanningen, ingeniørfag og økonomisk-administrative fag

  • 55 millioner kroner går til prosjekter innen helse- og velferdsfag der sykepleie, vernepleie, barnevern, sosialt arbeid og fysio- og ergoterapi er prioritert. Prosjektene finansieres og vurderes av programmet HELSEVEL.
  • 50 millioner kroner går til prosjekter innen lærerutdanningen
  • 30 millioner til prosjekter innen ingeniørutdanning
  • 30 millioner kroner til økonomisk-administrativ utdanning innenfor finans, revisjon

Tildelingen er et spleiselag mellom den nye satsingen Forskningskompetanse i utvalgte profesjonsutdanninger (PROFESJON) og to andre programmer i Forskningsrådet: Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL) og Forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT).

Det kom inn 62 søknader til Forskningsrådets utlysning, og 13 prosjekter har fått midler ved denne tildelingen.  Neste utlysning er planlagt i 2019.

Til toppen