Satser på kunnskapstriangelet

Forskning, innovasjon og utdanning er tre sentrale innsatsområder i EUs arbeid for å utvikle et kunnskapsbasert samfunn og nå målene i strategien om vekst og sysselsetting. Hvordan Norge kan utnytte og samarbeide med EU på disse områdene ble nylig diskutert på en lunsjsamling i Norway House.

Kunnskapstriangelet handler om hvordan man skal koordinere aktiviteter og sikre synergi mellom forskning, innovasjon og utdanning. EU ønsker særlig å styrke koblingene mellom forskning og innovasjon samt å styrke innsatsen for utvikling av kunnskap for å møte de store samfunnsutfordringene innenfor blant annet klima, energi, råmaterialer, miljø, mat og helse. Satsingen på kunnskapstriangelet skal bidra til at målene om økt vekst og sysselsetting i Europa 2020-strategien nås.

Forskning og innovasjon
Norge slutter opp om hovedmålsettingene i vekst- og sysselsettingsstrategien, som legger føringer for mye av EUs politikk og programprioriteringer i perioden 2014-2020. Blant annet satses det stort på forskning og innovasjon med et mål om å øke forskningsinvesteringene i EU med tre prosent av bruttonasjonalprodukt.  

Koblingen mellom forskning og innovasjon er et viktig element i Europakommisjonens forslag til nytt rammeprogram for forskning og innovasjon, Horizon 2020. Programmet skal bidra til at flere forskningsresultater kommer ut i markedet. Utdanning er koblet på i triangelet gjennom Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi som Norge deltar i gjennom EØS-avtalen. Instituttet skal være et fyrtårn innen innovasjon i Europa og bidra til å koble aktører slik som forskningsinstitutt, utdanningsinstitusjoner og næringsliv i innovasjons- og kunnskapsnettverk. Nettverkene knytter sammen forskning, utdanning og innovasjon på tvers av grensene i Europa. 

Kreativitet og entreprenørskap
Europakommisjonen har foreslått å slå sammen dagens utdanningsprogrammer til et nytt, integrert program med oppstart i 2014 kalt ”Erasmus for alle”.  Programmet søker å gi konkret innhold til kunnskapstriangelet gjennom partnerskap mellom utdanning, næringsliv og myndigheter for å styrke samspillet mellom forskning, utdanning og innovasjon. EU mener at kreativitet, entreprenørskap og innovasjon skal fremmes i all utdanning.

- Norge har i mange år deltatt i EUs utdanningssamarbeid, og ønsker å delta i det nye programmet fordi vi har mange av de samme utfordringene i Norge som i EU-land, sier utdanningsråd Ingveig Koht Astad.    

Motor for vekst
Både EU og Norge satser tungt på forskning og innovasjon som motor for vekst. I Norge arbeides det med en forskningsmelding om kunnskapstriangelet som skal legges frem i 2013.

- I dette arbeidet vil Norge kunne dra nytte av de prosessene EU har lagt til rette for når det gjelder å utvikle kunnskapstriangelet, sier forskningsråd Erik Yssen.

Samtidig kan Norge komplettere EU-aktivitetene og foreslå nye initiativer og tiltak som kan være av interesse også i de videre diskusjonene i EU. Skal Norge kunne dra nytte av EUs satsinger fremover må det ikke minst utvikles en politikk for internasjonalisering som dekker hele innovasjonskjeden slik EU nå legger opp sin satsing, mener Yssen.    

Bedre samkjøring
I Norge skjer oppfølgingen av Europa 2020-strategien og EUs arbeid innen forskning, innovasjon og utdanning i flere departementer.

- Satsingen på kunnskapstriangelet i Norge er god, men det kan likevel stilles spørsmål ved om vår innsats samlet sett er god nok sett i lys av at Norges posisjon på innovasjonsrankingen er lav i forhold til andre land i EU, sier Mannes.

Siden både Europa 2020 og EUs arbeid med styrking av kunnskapstriangelet er relevant for Norge gjennom EØS-avtalen, kan det være fordelaktig å samkjøre den norske oppfølgingen mer for å få mest mulig utbytte for norsk næringsliv. Han mener at kunnskapsbaserte næringer kan bidra til å løse viktige samfunnsmessige utfordringer på områder som utvikling av grønn teknologi i energisektoren, tilgang til og resirkulering av råmaterialer og metaller samt utvikling av marin og maritim sektor, romindustri og helsenæringen. Det krever imidlertid et tilstrekkelig engasjement i bygging av nettverk og partnerskap for å kunne delta i konkrete prosjekter i EU, sier Mannes.

Forskningsråd Yssen mener det vil være nyttig å se nærmere på ulike barrierer for et tettere samspill innenfor rammen av kunnskapstriangelet både i EU og i Norge. EU har vært en pådriver for utvikling av kunnskapstriangelet både på EU-nivå og nasjonalt nivå, men det er fremdels potensial for mer systematiske koblinger mellom forskning, innovasjon og utdanning. Dette gjelder i henhold til en nordisk undersøkelse også for Norge, mener Yssen.

Til toppen