Satser på lærere, høyere utdanning og forskning

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringens viktigste satsing på kunnskapsområdet er etter- og videreutdanning av lærerne. I tillegg styrkes FoU-sektoren og universitetene.

Regjeringens viktigste satsing på kunnskapsområdet er etter- og videreutdanning av lærerne. I tillegg styrkes FoU-sektoren og universitetene.

 

 

– Dette budsjettet er bare et første steg, men viser tydelig at denne regjeringen prioriterer kunnskap, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

Lærerløft

Regjeringen vil øke antallet lærere som fra høsten 2014 får videreutdanning innenfor ordningen Kompetanse for kvalitet med totalt 750, til 2600. Økningen legger vekt på fagene matematikk og naturfag. I tillegg etableres det en ny stipendordning for lærere til videreutdanning fortrinnsvis innenfor matematikk og naturfag. 450 lærere vil kunne få slike stipend fra 2014. Universiteter og høyskoler får ytterligere 50 millioner kroner for å kunne tilby flere lærere etter- og videreutdanning i årene som kommer.

 

– Det er mange gode tiltak som kan iverksettes i skolen, men vi starter med det viktigste. Læreren er nøkkelen for at elevene skal lære mer på skolen. Derfor vil vi bruke de store pengene på å gjøre gode norske lærere enda bedre, sier Røe Isaksen. 

 

Styrking av yrkesfag

Hvert år er det om lag 6 000 elever som ikke får læreplass. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til fag- og yrkesopplæringen med 114 millioner kroner sammenliknet med den rødgrønne regjeringens budsjettforslag. Av dette foreslås det å øke lærling-tilskuddet til fylkeskommuner med til sammen 79 millioner kroner. Dette gir rom for å øke tilskuddet med 3 500 kroner per lærling og etablere et stimuleringstilskudd til nye lærebedrifter.

 

– Vi styrker lærlingtilskuddet slik at det blir enklere for bedrifter og det offentlige å ansette lærlinger, sier Røe Isaksen.

 

Bedre kvalitet i barnehagene

Regjeringen foreslår å bevilge 69 millioner kroner til økt grad av likebehandling mellom private og kommunale barnehager. Fra 1. august 2014 økes minimumstilskuddet til private barnehager fra 96 til 98 prosent av det de kommunale barnehagene i gjennomsnitt får i offentlig støtte. God ledelse er viktig for kvaliteten i barnehagene, og regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen til lederutdanning for styrere i barnehage med 10 millioner kroner i 2014.  Regjeringen foreslår å videreføre maksimalprisen i 2014 på samme reelle nivå som i 2013. Det vil si at prisen maksimalt skal utgjøre 2 405 kroner per måned.

 

Bedre kvalitet i høyere utdanning

Regjeringen vil øke grunnfinansieringen av universiteter og høyskoler med 100 millioner kroner gjennom den resultatbaserte finansieringsordningen. Det bevilges også 50 millioner til nytt og bedre utstyr ved ingeniørutdanningene.

Regjeringen foreslår 100 millioner kroner til oppgradering og rehabilitering av bygg og laboratorier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i 2014.

 

Utdanningsstøtten økes mer enn i noe annet enkeltår de siste 10 årene. Den månedlige basisstøtten fra Lånekassen foreslås økt fra 9 440 kroner i undervisningsåret 2013–14 til 9 785 kroner per måned i undervisningsåret 2014-15. Basisstøtten økes således med 3 450 kroner for ett studieår. Regjeringen legger ikke opp til å innføre 11 måneders utdanningsstøtte.

 

Regjeringen satser på forskning

Regjeringen prioriterer forskning og foreslår en økning på 320 millioner kroner sammenlignet med den rødgrønne regjeringens budsjettforslag. Regjeringen har lagt særlig vekt på å styrke den næringsrelevante forskningen. Totalt foreslår regjeringen 27,7 milliarder kroner til forskning og utvikling (FoU) i 2014. Dette er en realvekst på om lag 3,4 prosent i forhold til 2013. I tillegg kommer effekten av Skattefunnordningen som er anslått til cirka 1,8 milliarder kroner i 2014, en økning på 160 millioner kroner i forhold til budsjettforslaget fra den forrige regjeringen. Til sammen økes den offentlige innsatsen med nesten 0,5 milliarder kroner.

 

Styrking av voksnes læring

For å motvirke at folk faller ut av arbeidslivet på grunn av svake grunnleggende ferdigheter, foreslår regjeringen å øke bevilgningen til Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) med 45 millioner kroner i 2014. Dette er en økning på 47 prosent sammenlignet med den forrige regjeringens budsjettforslag. Pengene skal både gå til en generell styrking av ordningen og til flere nye tiltak innenfor BKA-ordningen. Heretter kan det gis BKA-tilskudd til opplæring på arbeidsplassen i norsk muntlig i kombinasjon med opplæring i andre grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige og arbeidsinnvandrere.

 

Regjeringen prioriterer det viktigste først. Som varslet vil regjeringen ikke videreføre ordningen med gratis frukt og grønt på ungdomsskolen. Regjeringen vil også avvikle ordningen med kulturskoletime i skolen fra høsten 2014. Maksprisen i barnehagene videreføres på samme reelle nivå som i 2013, og forslaget fra den tidligere regjeringen om innfasing av to opptak reverseres. Regjeringen vil arbeide med andre innretninger for økt fleksibilitet i barnehageopptaket.