Satsing på barn og ungdom 2015

Regjeringens samlede politikk på barne- og ungdomsområdet: Årlig publikasjon fra departementet.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet gir hvert år ut publikasjonen ”Satsing på barn og ungdom. Regjeringens mål og innsatsområder i statsbudsjettet”.

I publikasjonen finner du den samlede politikken til regjeringen på barne- og ungdomsområdet med oversikt over alle tiltak og budsjettposter som gjelder barn og unge i statsbudsjettet for 2015. Publikasjonen er også nyttig som et oppslagsverk for kommunene i arbeidet med å samordne tiltak og tilbud til barn og ungdom. 

Trygge gode oppvekstvilkår for barn krever innsats av mange, på mange ulike områder. Barn og ungdoms liv er mangfoldig og sammensatt og en helhetlig innsats er avgjørende for å skape gode oppvekstvilkår.  Innsats fra frivillig sektor og dialog med barn og ungdom er også viktig. Vi håper denne publikasjonen kan være med å gi oversikt og kunnskap om alle satsingene som finnes for å skape et godt oppvekstmiljø for barn og ungdom i Norge.

Les publikasjonen her (på nett) eller last ned publikasjonen i PDF-format.

Til toppen