Fortsatt satsing på Barentssamarbeidet

Som Nordlys skriver på lederplass 15. januar, har Barentssamarbeidet vært et viktig element i norsk utenrikspolitikk i nord siden starten i 1993. Men påstanden om at regjeringen svikter dette samarbeidet, mangler forankring i de faktiske forhold.

Under denne regjeringen er Barentssamarbeidet blitt aktivt videreført og videreutviklet. Dette gjelder både politisk oppmerksomhet og konkrete – og betydelige – økonomiske bevilgninger.

Barentssamarbeidet er bredt og mangesidig. Barentsregionen dekker nordlige deler av Norge, Sverige og Finland samt deler av Nordvest-Russland. Det multilaterale samarbeidet foregår både på nasjonalt nivå - med Barentsrådet - og på regionalt nivå - med Regionrådet.

I tillegg kommer det grensekryssende norsk-russiske samarbeidet. Det praktiske samarbeidet med Russland på områder av felles interesse er unikt, og det har vist seg svært slitesterkt, også i politisk krevende tider. Støtten til nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland er fortsatt omfattende. Barentssekretariatet forvalter imidlertid kun en del av disse midlene. De øvrige går til prosjektsamarbeid om miljø, helse, utdanning, forskning, menneskerettigheter og næringsfremme.

Utenriksdepartementets gjeldende treårige avtale med Barentssekretariatet løper frem til 30. juni 2018 og er på nær 143 millioner kroner. Den løpende avtalen dekker både drift og tilskudd. En ny treårig driftsavtale fra 2018 vil om kort tid være klar. UD har hatt løpende dialog om dette med Barentssekretariatet. Det endelige avtalebeløpet for videreføring av støtte til tilskudd for den neste treårsperioden er ikke endelig fastsatt, men vil gi grunnlag for en ny og robust treårig avtale.

I løpet av en flerårig avtale går begge parter gjennom ulike faser. At Barentssekretariatet mot slutten av inneværende periode må fokusere på å avslutte prosjekter fremfor å igangsette nye, er del av en naturlig syklus. Dette innebærer imidlertid ingen nedprioritering. Barentssekretariatet er en god samarbeidspartner for UD og vil fortsette å spille en betydelig rolle i det grensenære samarbeidet med Russland.

Til toppen