Sauer på beite gir bærekraftige fjelløkosystemer

Norske sauer gjør en viktig jobb for å bevare fjelløkosystemene. En tverrfaglig forskergruppe har undersøkt hvordan ulike mengder sau på beite påvirker biologisk mangfold og økosystemtjenester i fjellet.

Funn fra forskningsprosjektet viser at et moderat beitetrykk gir flere naturgoder i fjellet enn å ikke ha dyr på beite. Hvis beitedyrene tas bort vil det gro mer bjørk som kan vokse ut av rekkevidde for sauen.

Forskerne peker på at Norge er et land med variert natur, og det vil være opp til regional og lokal forvaltning å finne ut hvilket antall sauer som er riktig. Noen områder er næringsfattige slik at man må ha færre sauer på beite. Andre steder er mer produktive, og er godt egnet for økt beitebruk.

Prosjektet er en videreføring av tidligere forskning og støttes av programmet MILJØFORSK. Forskerne har fulgt utviklingen i norske fjellområder i femten år. De har blant annet sammenlignet beitede arealer med ubeitede. Feltstudiene har vært foretatt i Setesdal i Aust-Agder og Hol i Buskerud.

Et moderat beitetrykk gir flere naturgoder i fjellet enn å ikke ha dyr på beite.
Et moderat beitetrykk gir flere naturgoder i fjellet enn å ikke ha dyr på beite. Foto: Julie Gaukerud Søby
Til toppen