Europakommisjonen med forslag til styrket økonomisk samarbeid

Onsdag 29. september la Europakommisjonen frem omfattende lovforslag som skal styrke det økonomiske samarbeidet i EU. Finansråd Kari Syverud rapporterer.

Europakommisjonen la onsdag 29. september fram lovforslag til en styrking av Stabilitets- og vekstpakten og det økonomiske samarbeidet i EU. Forslagene ble presentert i fellesskap av kommissær for økonomiske og monetære saker, Olli Rehn, og kommisjonspresident José Manuel Barroso.

Forsiktig budsjettpolitikk
De seks lovtekstene følger opp de to meldingene som Europakommisjonen la frem i vår, og innebærer flere omfattende endringer av dagens økonomiske samarbeid. For det første ønsker kommisjonen å styrke Stabilitets- og vekstpakten (SVP), som i dag setter rammer for landenes budsjettpolitikk. Den forebyggende delen av pakten foreslås styrket ved at det innføres et nytt prinsipp om ”forsiktig budsjettpolitikk”, altså begrensninger på utgiftsveksten. Samtidig vil man i større grad legge vekt på gjeldsutvikling.

Sanksjoner
Et annet viktig moment er en utvidelse av økonomiovervåkingen og sanksjonsregimet til også å gjelde forebygging og korrigering av makroøkonomiske ubalanser. Europakommisjonen foreslår å utvikle resultattavler for makroøkonomiske ubalanser og utvikling i konkurransekraft. Det vil bli utarbeidet anbefalinger til landene basert på konkurranseindikatorer, og manglende etterlevelse av anbefalinger fra EU vil i siste instans kunne møtes med sanksjoner (en årlig bot på 0,1 prosent av BNP). Hvilke indikatorer som skal benyttes, eller hvordan grenseverdiene skal settes, er imidlertid ikke offentliggjort i forbindelse med forslaget.

Det er et mål at sanksjonsregimet skal gjøres trinnvist og mer automatisk ved at man vil kreve kvalifisert flertall i Ecofin, Rådet av medlemslandenes finans- og økonomiministre, for å avvise Kommisjonens forslag. Bøter overfor euroland kan være på opp til 0,2 prosent av BNP.  Økonomiske sanksjoner skal etter planen gjelde alle land, også land som ikke har innført euro. Imidlertid inneholder ikke Lisboa-traktaten lovhjemmel til å bøtelegge land som ikke har innført euro, men Europakommisjonen mener at man kan tilbakeholde midler fra unionsbudsjettet. Dette vil likevel kreve endringer i en rekke eksisterende lovtekster. Kommisjonen håper å legge frem endringsforslag om sanksjonsmekanismer også for medlemsland utenfor euroen i løpet av kort tid.

Vanskelige diskusjoner
Selv om man allerede har diskutert en rekke av disse tiltakene i rådspresident Herman van Rompuys arbeidsgruppe for økt økonomisk samarbeid, forventes det at diskusjonene framover blir vanskelige etter hvert som landene blir nødt til å gå inn i detaljene i lovforslagene og ser hvilke utslag de nye reglene vil kunne ha for dem selv. Ekstra utfordrende vil det være at man vil måtte komme til enighet med Europaparlamentet om et nytt rammeverk.

Kommisjonen håper å ha det nye rammeverket på plass før sommeren 2011.

Dette er et sammendrag av en rapport fra finansråd Kari Anita Syverud. Les hele rapporten her.

Til toppen