Sentral forskrift om lavutslippssone: Kommunene får anledning til å innføre lavutslippssoner

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Samferdselsdepartementet har i tråd med Stortingets nye lovgrunnlag for lavutslippssoner utarbeidet forslag til sentral forskrift om lavutslippssone for bil. Forskriftsforslaget skal gi rammeverket for å innføre, administrere, kontrollere og håndheve kommunale lavutslippssoner, som etableres for å forbedre luftkvaliteten i et område utsatt for lokal luftforurensning fra biler, især nitrogendioksid (NO2). Etter forskriftsutkastet skal gebyret differensieres ut fra euroklasse og vektklasse.

Det nye lovgrunnlaget åpner for at en kommune med samtykke fra departementet kan innføre gebyrbasert lavutslippssone i et fastsatt område for å begrense miljøulemper fra vegtrafikken.

I forslaget til sentral forskrift er det satt visse unntak fra gebyrplikten, dette gjelder: Tyngre biler med godkjent Euro VI, bil klassifisert som diesel ladbar hybrid bil og som har elektrisk rekkevidde uten bruk av forbrenningsmotor på minimum 40 km, bil godkjent som utrykningskjøretøy og andre biler i politiets eller forsvarets tjeneste, spesialinnredet bil for egentransport av funksjonshemmet, bil der fører eller passasjer har parkeringsbevis for forflytningshemmede, bil med kjennemerke med gule tegn på blå bunn, og bil med montert synlig innretning og som er under oppdrag med brøyting, salting eller strøing.

Vegtrafikk i kombinasjon med inversjonsperioder har hovedårsaken til at grenseverdiene for NO2 har vært overskredet. Kommunene har i dag mulighet til å iverksette tiltak som køprising, forhøyede bompenger på dager med høy luftforurensning, miljøfartsgrense, tidsdifferensierte bompenger, piggdekkgebyr, forbudsbaserte lavutslippssoner og andre midlertidig trafikkregulerende tiltak ved fare for overskridelser av grenseverdiene.

Gebyrbaserte lavutslippssoner vil gi kommunene nok et verktøy i verktøykassa.

Høringen, med frist 22. august er tilgjengelig her.