Sier ja til bygging av seterbuer i Nore- og Uvdal

– Vi lytter til kommunen og åpner for nye næringer i Nore- og Uvdal vest. Dette sikrer arbeidsplasser og gir mer aktivitet, blant annet utleie av seterbuer, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Nore- og Uvdal kommune følger opp regional plan for Hardangervidda ved å legge til rette for et naturbasert næringsliv i kommuneplanen.

Kommunen ønsker å utnytte utmarka, og åpne for bygging av seterbuer til utleie for å styrke næringslivet i bygda. Tolv av områdene ligger innenfor nasjonalt villreinområde i regional plan for Hardangervidda, der det skal tas særskilt hensyn til villreinens leveområder.

– Det er svært positiv at kommunen bruker mulighetene som den regionale planen gir ved å legge til rette for nye næringer, sier Sanner.

Næringsutviklingen skal avveies mot hensyn til villreinen og andre interesser gjennom mer detaljerte vurderinger i de kommunale planene.

Det er foreslått 41 nye områder for landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF) med spredt næringsbebyggelse på gamle setervoller. Innenfor hvert av områdene kan det oppføres inntil to seterbuer for overnatting.

– Vi godkjenner ytterligere to områder fordi de har en beliggenhet som er akseptabel utfra hensyn til villreinens trekk- og vinterbeiteområder, sier Sanner.

Kommunen får etter dette i alt 34 nye områder for spredt næringsbebyggelse i LNF-områdene. 

Regional plan for Hardangervidda gir føringer for framtidig aktivitet. Den regionale planen har som mål å sikre villreinen tilstrekkelige leveområder og langsiktig gode livsvilkår, sikre lokalsamfunnene gode muligheter for nærings- og bygdeutvikling og legge til rette for friluftsliv og naturbasert næringsliv.

Ni av forslagene innenfor nasjonalt villreinområdene ble møtt med innsigelse fra Fylkesmannen på grunn av konflikt med vinterbeiter.

Departementet har kommet fram til at det ikke kan gis bestemmelser i kommunedelplanen om at seterbuene kun kan brukes om sommeren. Bestemmelsen er derfor endret til en retningslinje.

Departementet mener det er hjemmel i plan- og bygningsloven til å ha en bestemmelse om forbud mot vinterbrøyting, slik bestemmelsen er utformet i denne konkrete saken.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtak (pdf)

Til toppen