Sier ja til flytting av containerhavnen til Kongsgård–Vige

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag godkjent kommunedelplan for havneområdet Kongsgård–Vige i Kristiansand. – Med dette legger vi til rette for at både containerhavnen og sentrum kan videreutvikles for å møte fremtidige behov, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Kommunedelplanen legger opp til at dagens containerhavn på Lagmannsholmen flyttes til Kongsgård–Vige. Bane NOR hadde innsigelse til planen, med krav om at nytt jernbanespor blir etablert før containerhavnen kan flyttes. Innsigelsen var begrunnet ut fra det nasjonale målet om at en større andel av godset skal fraktes på sjø og jernbane, i stedet for langs vegen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar ikke innsigelsen fra Bane NOR til følge. Departementet mener et rekkefølgekrav om jernbanespor kan utsette flyttingen av containerhavnen på ubestemt tid, og være til hinder for videre havne- og byutvikling. Dagens containerhavn på Lagmannsholmen ligger sentralt i byen. Ved å flytte containerhavnen kan området i stedet utvikles bymessig, slik kommunen lenge har ønsket.

– Jeg oppfordrer likevel Kristiansand kommune og Bane NOR til å fortsette samarbeidet for å få bygget jernbanespor til den nye containerhavnen, sier Astrup.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00