Sier ja til fortsatt drift av Storøykilen sjøflyhavn ved Fornebu

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner videre drift av Storøykilen sjøflyhavn. – Jeg har lagt vekt på kommunens ønske om å beholde sjøflyhavnen. Fortsatt drift lar seg kombinere med vernehensyn og friluftslivsinteresser i området, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Fylkesmannens i Oslo og Akershus hadde innsigelse mot en detaljregulering som sikret videre drift av Storøykilen sjøflyhavn. Fylkesmannen mente forslaget ikke var i tråd med Miljøverndepartementets vedtak i 2012 om at sjøflyaktiviteten skulle flyttes innen 1. januar 2015.

Det har ikke vært mulig å finne alternativ lokalisering for å sikre fortsatt drift av Kilen sjøflyklubb.

Klubben og kommunen har derfor lagt opp til en alternativ plassering av bryggene, landingsstripen og ulike avbøtende tiltak for å ta hensyn til naturverdiene og friluftslivet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner videre drift av Storøykilen sjøflyhavn, og åpner for at kommunen endrer gjeldende reguleringsplan for å legge til rette for fortsatt drift av sjøflyhavnen og utvidelse av turvei.

Departementet mener forlengelse av driften av Storøykilen sjøflyhavn kan kombineres med de vernehensyn og friluftslivsinteresser som er knyttet til Lilleøya, Storøya, Storøykilen og øyene utenfor.

– Jeg har lagt vekt på lokaldemokratiet og at et nesten enstemmig kommunestyre i Bærum godkjente fortsatt drift av sjøflyhavnen, sier Sanner.

Fornebu har stor befolkningsvekst som følge av økt bolig- og næringsetablering. Mye av friluftslivet skjer i naturområdene rett ved boligområdene.

– Friluftslivsinteressene og vern av naturverdiene er viktig i det som er et statlig friluftslivsområde. Jeg mener fortsatt sjøflyaktivitet i Storøykilen best kan løses gjennom en endring av gjeldende reguleringsplan. Denne planen legger til rette for en samlet forvaltningsplan for området, sier Sanner. 

Departementet har vurdert flere hensyn opp mot hverandre. Flere interesseorganisasjoner er negative til fortsatt sjøflyaktivitet i Storøykilen. På den andre siden mener et samlet luftsportsmiljø, Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet det er viktig å opprettholde kunnskapen og sikkerhetsmiljøet i Kilen sjøflyklubb, og at Storøykilen sjøflyhavn må tillates som deres base.

Detaljerte avklaringer omkring justert plassering av landingsbanen og nytt bryggeanlegg må vurderes nærmere i dialog med Miljødirektoratet og fylkesmannen innenfor rammene av reguleringsplanen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtak (pdf)