Sier ja til fritidsboliger i Ballangen kommune

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sier ja til opp mot 30 fritidsboliger i Sæterosen i Ballangen kommune, men ikke i Slåttvikstraumen.

– Jeg legger vekt på at kommunen ønsker å legge til rette for fritidsboliger, men mener samtidig at naturmangfold, reindrifts- og friluftsinteressene her er så viktige at utbyggingen må begrenses, sier Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner delvis Ballangen kommunes vedtak om å legge til rette for fritidsboliger på Storpollen. I Sæterosen godkjenner departementet utbygging i de nordvestlige områdene.

Dette utbyggingsområdet er på cirka 110 dekar, noe som vil gi muligheter for å bygge 20-30 nye fritidsboliger. Øvrige områder på Storpollen skal holdes fri for fritidsboliger av hensyn til reindrift, friluftsliv og naturmangfold.

– Det er flott at kommunen ønsker å utvikle området. Utbyggingen vil nå bli balansert mot hensynet til reindrift, friluftsliv og naturverdier på stedet, sier Sanner.

Reindriftsforvaltningen i Nordland og Fylkesmannen i Nordland fremmet innsigelse til hele planområdet fordi planen var uforenlig med reindriftsinteresser, friluftsinteresser og naturmangfold.

Ved at det stilles krav om detaljregulering som fastsetter antall og plassering av hyttene sikrer man at reindriftsinteresser og viktige naturinteresser ikke går tapt.

Ballangen kommune - innsigelse til delområde 5.9 Storpollen i kommuneplanens arealdel 2010-2020

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen