Sier ja til Gråkallen Vinterpark i Trondheim kommune

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner godkjenner utbygging av Gråkallen Vinterpark. - Jeg støtter Trondheim kommune i at det er viktig med en bynær vinterpark som aktiviserer barn og unge, sier Sanner.

Departementet har lagt vekt på at deler av området allerede er utbygd, og at fordelene ved den planlagte vinterparken som bynært rekrutteringsanlegg for barn og unge er større enn ulempene.

- Det lokale ønsket har veid tungt i denne saken, det er viktig at kommunen får muligheten til å ta grep om og utvikle gode lokalsamfunn for innbyggerne i Trondheim, sier Sanner.

Trondheim kommune har ønsket å videreutvikle området med aktiviteter for barn og unge. Kommunen ser også en god kobling mellom det nye skianlegget og den eksisterende Skistua. Det eksisterende skianlegget i Vintervasskleiva vil bli avviklet som skianlegg, og området skal føres tilbake til naturområde. 

- Jeg har lagt vekt på kommunens vurdering av at Gråkallen Vinterpark vil bidra til å øke rekrutteringen til ulike friluftslivsaktiviteter. En vinterpark som aktiviserer folk er også viktig i et folkehelseperspektiv, sier Sanner.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Klæbu kommune hadde innsigelse til planen. Fylkesmannen mente skianlegget ville påvirke deler av marka, og at anlegget var i strid med nasjonal politikk for biologisk mangfold, vassdragsforvaltning og friluftsliv. Klæbu kommune mente at skianlegget vil få konsekvensene for drift og utvikling av Vassfjellet skisenter AS, som ligger i kommunen. 

Det skal utarbeides en nærmere detaljregulering før arbeidene starter opp.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon  + 47 22 24 25 00

Til toppen