Sier ja til idrettshall i Lystlunden i Horten

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner detaljregulering for idrettshallen, Lystlunden nord, i samsvar med Horten kommunestyres vedtak.

– Jeg har lagt vekt på kommunens ønske om nærhet mellom idrettshallen og ny videregående skole, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. 

Fylkesmannen i Vestfold fremmet innsigelse til planen, fordi den medførte tap av hule eiker. Planen er endret slik at vedtaket innebærer felling av seks eiketrær.

Planen for Lystlunden nord legger til rette for bygging av en ny videregående skole og en idrettshall. Hallen skal både brukes av skolen og idretten.

Den nye videregående skolen er dimensjonert for 1200 elever og er planlagt ferdig til skolestart høsten 2019. Det skal være sambruk mellom skole og idrettsaktiviteter. I forbindelse med kommunens vedtak er planen delt, slik at det kun er den delen som omfatter idrettshallen som er sendt departementet for avgjørelse.

Hallkapasiteten i kommunen er sprengt, og realisering av en ny videregående skole forutsetter at det finnes en idrettshall i nærheten. Kommunen mener det ikke finnes noen gode alternative plasseringsmuligheter for idrettshallen. Det er ikke ønskelig å plassere hallen utenfor planområdet.

– Det er viktig for kommunen å få nærhet mellom skole og hall.  Alternative plasseringer av idretts­hallen er vurdert, men det er ikke funnet fullgode alternativ. Idrettshallens nytte for samfunnet veier tungt i denne saken, sier Sanner.   

Det er betydelige forekomster av hule eiker i Horten kommune. Hule eiker er en utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven, og er av nasjonal interesse. Departementet oppfordrer derfor kommunen til å utarbeide en samlet oversikt, slik at hensynet til naturtypen innarbeides i kommunale planer.

Innsigelsen fra fylkesmannen er med dette ikke tatt til følge.

Innsigelse til detaljregulering for Lystlunden nord – ny videregående skole og idrettshall - Horten kommune

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen