Sier ja til kommunens valg av trase for E8 i Ramfjord

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner østre alternativ for E8 som innfartsvei til Tromsø. – Hvor E8 inn mot Tromsø skal gå har vært diskutert i 30 år. Nå var det på tide å fatte en beslutning. Jeg har lagt vekt på lokale avveininger og en helhetlig vurdering av mulighetene for fremtidige vegløsninger i regionen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Foto: Statens vegvesen

Tromsø kommunestyre vedtok i mars 2014 kommunedelplan for Ramfjord. Kommunestyret går her inn for å legge innfartsåren til Tromsø på østre side av Ramfjord.

Statens vegvesen, Riksantikvaren, Sametinget og fylkesmannen hadde innsigelse til trasévalget. Innsigelsene var begrunnet i samfunnsmessige kostander, fredede fangstgroper for villrein og biologisk mangfold. Innsigelsene er ikke tatt til følge.

- Saken er grundig behandlet i departementet og alle interesser er hørt. Mulighetene for eventuelle avbøtende tiltak av hensyn til miljøinteressene i området bør vurderes i forbindelse med utarbeiding av etterfølgende reguleringsplan, sier Sanner.

Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Fylkesmannen i Troms: Tromsø kommune – innsigelse til kommunedelplan for Ramfjord

Til toppen