Sier ja til tunnel ved Kjerrane i Kristiansand

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ny ytre ringvei med tunnel ved Kjerrane i Kristiansand kommune. – Vi har lyttet til lokaldemokratiet og funnet løsninger vi mener vil gi effektiv motorvei og gode lokalsamfunn hvor viktige friluftslivsverdier ivaretas, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

E18/E39 skal planlegges sammenhengende fra Vige i Kristiansand kommune til Volleberg i Songdalen kommune.

En ytre ringvei er viktig for å flytte motorveien ut av Kristiansand sentrum. Strekningen planlegges som en firefelts vei med hastighet 110 km/t. Prosjektet har en beregnet kostnadsramme på 8,3 milliarder kroner.

Statens vegvesen og Fylkesmannen i Vest-Agder har hatt innsigelser til flere av delstrekningene.

- I en region som skal vokse med 40 prosent frem mot 2040 må vi planlegge for at folk både skal ha gode steder å bo og leve, og komme seg raskt frem og trygt hjem, sier Sanner.  

Den nye ringveien vil gi mer forutsigbar reisetid, reduserer kostnadene for næringslivet og tilrettelegger for vekst og et utvidet bo- og arbeidsmarked, understreker Sanner.

- Utbygging av hovedveinettet er viktig for å styrke konkurranseevnen til hele Sør- og Vestlandet, og vil bidra til mer aktivitet og arbeidsplasser. Gjennom dette vedtaket har vi funnet en god balanse mellom hensynet til nærfriluftsområder, landskap og natur, og hensynet til gode trafikale løsninger og økonomi, sier Sanner.

Fakta om vedtaket:

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet støtter Kristiansand kommune i ønsket om tunnel ved Kjerrane. Dette vil gi mindre støy og landskapsinngrep.
  • Det blir støyskjerming med høyere nivå enn planlagt for dagsonene ved Breimyr, i Vågsbygdmarka og ved Rossevannsbekken.
  • Ved Rossevannsbekken skal endelig plassering av brukskryssingspunktet fastsettes i arbeidet med reguleringsplan. Plasseringen skal velges ut fra en avveining mellom hva som ivaretar kulturminnene, friluftslivsområdene, drikkevannet og boligbebyggelsen best.
  • Departementet åpner for at kommunen og fylkeskommunen selv kan planlegge og bekoste en ny adkomstveg til Mjåvann industriområde fra Breimyr.
  • Veistrekningen er et av prosjektene i Nye Veier som skal bidra til helhetlig, sammenhengende og effektiv utbygging.

Vedtak:

Innsigelser til kommunedelplan for E18-E39, Ytre ringveg, strekningen Vige - Volleberg i Kristiansand og Songdalen kommuner (pdf)