Sier nei til bilbaserte boligområder på Avtjerna i Bærum kommune

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke at Bærum kommune setter av boligområder på Avtjerna. – Områdene vil ikke bidra til en bærekraftig utvikling og er klart i strid med nasjonal og regional politikk, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Bærum kommune har ønsket at arealer på til sammen 2700 dekar settes av som en langsiktig boligreserve, med utbygging etter 2040. Arealene har vært en del av kommuneplanens arealdel for Bærum kommune siden 1999, men er fortsatt ubebygde. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har behandlet saken etter at Statens vegvesen og Fylkesmannen i Oslo og Akershus (nå Viken) fremmet innsigelser til kommuneplanen.

– Når Ringeriksbanen bygges uten stasjon ved Avtjerna, er det lite sannsynlig at det kan etableres et godt kollektivtilbud i området. Dermed vil trafikken til og fra Avtjerna bli bilbasert. Det er ikke en fremtidsrettet løsning, og vi godkjenner derfor ikke at områdene videreføres i kommuneplanen for Bærum, sier Astrup.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har konkludert med at boligområder på Avtjerna er i strid med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Planretningslinjene legger opp til at bilbaserte boligområder skal unngås, og at planleggingen skal bygge opp under kollektivtransport, sykkel og gange. Den regionale planen legger opp til at hoveddelen av nye boliger i Bærum skal bygges i områdene Sandvika, Fornebu og Lysaker samt i det såkalte bybåndet mellom Oslo og Asker.

Les hele brevet her