Historisk arkiv

Overrekkelse av St. Olavs Orden til Sigrun Møgedal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringens representasjonsanlegg, Parkveien, Oslo 13. desember 2010

Utenriksminister Støres tale i anledning overrekkelsen av St. Olavs Orden til Sigrun Møgedal.

Momenter for talen. Sjekkes mot framføringen

 

Kjære Sigrun, kjære gjester,

·         Dette er en lenge planlagt lunsj, i anledning av at Sigrun avslutter et langt yrkesliv - der bistand, global helse og aidsarbeidet har stått i sentrum.

·         Og det er med en stor glede at jeg på oppdrag fra H.M. Kongen også kan overrekke ”bevisene” på at Sigrun Møgedal er utnevnt til Ridder av 1. Klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

·         Kjære Sigrun, vårt vennskap går langt tilbake; nært samarbeid både på hjemmebane og internasjonalt. Jeg har lært mye av deg, jeg har blitt inspirert av deg.

·         I forrige uke var jeg på Harvard Kennedy School for å snakke om utenrikspolitikk og helse - om hvordan utenrikspolitikk er et virkemiddel for å fremme helse globalt. Dette er én av de mange satsinger du har bidratt betydelig til. Uten deg og din innsats – og bidrag til policyutvikling – ville min redegjørelse ved Harvard neppe kunne gis, der og da.

·         Noen stikkord, noen kjennetegn, ved deg: Utholdenhet. Engasjement. Entusiasme. Gjennomføringsevne. Alltid med skarpt fokus på løsninger og resultater. Som alle kan ha eierskap til. Og med de svakeste fremst. ”At the country level” – alltid i fokus hos deg.

·         Stor smidighet og ”kameleonegenskaper”: Det er nødvendige egenskaper for å finne løsninger, enten som los i lumsk farvann, frontfigur med fullt ”medietrøkk”, eller som brobygger og forhandler i bakrommet. 

·         Doktor Sigrun, du har også et helt unikt nettverk internasjonalt. Sammen med Tore Godal og Gro Harlem Brundtland utgjør du en trio av norske medisinere som møysommelig og insisterende har beredt grunnen for norsk global helsepolitikk slik den er i dag.

·         Du har arbeidet med helsespørsmål i felten, innen forskning, offentlig sektor og internasjonale organisasjoner, og som politiker: Du har praktisert som lege i Norge og Nepal, og du har deltatt i prosjekter i flere utviklingsland. Du har hatt sentrale stillinger i Kirken og NORAD, og du har vært statssekretær for utviklingssaker i UD.

·         Med dine brobyggerevner har du skapt forståelse for viktigheten av folkehelse, nasjonalt - som internasjonalt. Ditt arbeid for å bedre livskvaliteten til hiv-positive ved å bryte ned fordommer og diskriminerende atferd og holdninger, har vært markant: Som aidsambassadør har du, uredd, utfordret diskriminerende lovverk og stigmatiserende holdninger. Du har bidratt til å styrke hiv-positives rettigheter.

·         Ditt personlige engasjement og entusiasme gjør at du knytter sterke bånd til dem du samarbeider med. Dette har også vært tydelig i ditt arbeid som rådgiver for HKH Kronprinsessen, i hennes stilling som spesialrepresentant for FNs aidsprogram. Du har støttet Kronprinsessens engasjement for utsatte og sårbare grupper, og du har vært en pådriver for å få unge menneskers innspill til hvordan vi kan bekjempe aidsepidemien.

·         Denne mangfoldige bakgrunnen kom også godt til rette i arbeidet som statssekretær. Der du styrket de tematiske satsingene innenfor utviklingssamarbeidet, og så sammenhengen mellom bilateral og multilateral utviklingspolitikk.

·         Blant dine mange verv nasjonalt og internasjonalt kan nevnes Forskningsrådet, NORFUND, Verdens Helseorganisasjon (WHO), Den globale vaksinealliansen, Det globale fondet for aids, tuberkulose og malaria, legemiddelinnkjøpsordningen UNITAID og Den globale helsearbeideralliansen. Du har også hatt verv innen Kirken, bl.a. som leder av Bispedømmerådet for Oslo, og i Kirkenes Verdensråd.

·         Derfor er din innsats også anerkjent internasjonalt, Sigrun. Du var (som jeg nevnte) en av initiativtakerne til, og du er nå styreleder av Den globale helsearbeideralliansen. Din evne her til å utvikle nye, konseptuelle modeller, og sette dem ut i live – med tilslutning og eierskapsfølelse, fra ulike interessenter - har vært en drivkraft for alliansen.

·         Din genuine evne til å finne løsninger som forsoner og bærer på lang sikt, er også synlig i ditt bidrag for å etablere og utvikle Det globale fondet. Fondets resultater innen bekjempelse av malaria, aids og tuberkulose er imponerende. Da et av styremøtene i fondet ble lagt til Kina – som (vi jo vet) har restriktive, stigmatiserende innreisebestemmelser for hiv-positive – ja, så bidro du til at fondet på en konstruktiv måte tok opp dette med kinesiske myndigheter. Din evne til dialog – ja, ikke minst når det trengs som mest, nemlig med de parter man er uenig med – er forbilledlig.

·         Da Michel Sidibe tiltrådte som direktør for FNs Aidsprogram i 2008, ba han deg bistå i utformingen av hans visjon for lederskapet av organisasjonen. - En betydelig tillitserklæring. Michel beklager at han ikke kunne være til stede i dag, men han sender sine varmeste gratulasjoner og – som han sa i sin anbefaling for at du skulle motta ordenen: Du representerer en enestående kombinasjon av erfaring, engasjement og profesjonell ydmykhet.

·         I tillegg til Michel, var Dagfinn Høybråten, Gunnar Stålsett og Anne Kristin Sydnes blant dem som støttet anbefalingen om at du skulle motta St. Olavs Orden, og det er jeg veldig takknemlig for. 

·         Utnevnelsen er en velfortjent anerkjennelse av din langvarige innsats for internasjonalt helsesamarbeid. Ifølge ordenens statutter tildeles ordenen ”... som belønning for utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten.”

·         I St. Olavs Ordensråds møte den 20. september 2010, anbefalte rådet å utnevne deg i Den Kongelige Norske St. Olavs Orden, og jeg siterer fra diplomet: ”Vi Harald, Norges Konge gjør vitterlig at Vi under 23. september 2010 har utnevnt Ambassadør Sigrun Marie Møgedal for hennes innsats for internasjonalt helsesamarbeid til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St Olavs Orden, av hvilken Vi selv er Stormester. Under vår hånd og St Olavs Ordens segl, Harald R”.

·         På vegne av H.M. Kongen er det en ære for meg, å dekorere Sigrun Møgedal til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St Olavs Orden.

·         Kjære Sigrun, takk for din enestående innsats, gratulerer med utnevnelsen!

 

Til toppen