Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Sikrer samordnet utbygging av boliger og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus

– Befolkningen i Oslo og Akershus vokser, og vi må sikre fortsatt høy fart i boligbyggingen så flere kan ta del i boligdrømmen. Samtidig skal klimagassutslippene ned. Da må boliger og næringsområder bygges nær kollektivknutepunktene. Gjennom byutviklingsavtalen med Oslo og Akershus sikrer vi at dette samordnes på en bedre og mer effektiv måte, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Avtalesignering
Fra avtalesigneringen: Fra venstre fylkesordfører Anette Solli, statsråd Jan Tore Sanner og byrådsleder Raymond Johansen. Foto: Lindaas/KMD

I dag signerte statsråd Jan Tore Sanner, byrådsleder Raymond Johansen og fylkesordfører Anette Solli den første byutviklingsavtalen mellom staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Byutviklingsavtalen vil være et viktig verktøy for partenes samarbeid i oppfølging av den regionale planen for areal og transport og for å nå nullvekstmålet i Oslo og Akershus.

– All trafikkvekst skal skje med kollektivtransport, sykkel og gange. For å få det til må planleggingen effektiviseres og samordnes. Byutviklingsavtalen vil gi en bedre og raskere utvikling av viktige knutepunkter i byområdene, sier Sanner.

Samtidig forplikter staten seg til å bidra i arbeidet med å utvikle attraktive regionale byer i hovedstadsområdet.

– Sammen skal vi vi skape en bærekraftig hovedstadsregion. Som en stor arbeidsgiver er det bra at staten nå forplikter seg til å legge egne virksomheter tett på kollektivknutepunktene. Det er bra for miljøet og gir bedre arealutnyttelse, sier byrådsleder Raymond Johansen.

– Attraktive og bærekraftige byer er nødvendig for å møte befolkningsveksten vi opplever i Akershus. Byutviklingsavtalen er viktig for å samordne tiltak og danner grunnlag for felles oppfølging av Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. God byutvikling og arealbruk, utbygging av boliger og arbeidsplasser nær kollektivknutepunkt og utvikling av sammenhengende nett for gående og syklende krever samordnet innsats, sier fylkesordfører Anette Solli.

Bymiljøavtalen med Oslo og Akershus ble signert den 13. juni 2017 for å nå nullvekstmålet i personbiltransport.  Bymiljøavtalen inneholder prosjekter og tiltak som skal sikre en miljøvennlig transportutvikling i hovedstadsområdet. God samordning mellom transporttiltak og arealbruk er viktig for å sikre at dette felles målet nås enklere og raskere.
Byutviklingsavtalen for Oslo og Akershus konkretiserer hvordan partene skal samhandle for å følge opp Regional areal- og transportplan for Oslo og Akershus.

Bymiljøavtalen og byutviklingsavtalen skal erstattes av en felles byvekstavtale når disse skal reforhandles.

 

Til toppen