Siste og største utlysning i forskningsprogrammet

Av Lars Fredrik Lund Godbolt, EU-delegasjonen

Den siste utlysningen av forskningsmidler i EUs syvende rammeprogram er også den største, hele 60 milliarder kroner. Norske aktører kan søke om støtte.

EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling er EUs hovedvirkemiddel for å finansiere forskning i perioden fra 2007 til 2013. Utlysningen for 2013 ble offentliggjort 10. juli. Norske forskere, forskningsinstitusjoner og bedrifter deltar i rammeprogrammet på lik linje med deltakere fra EU-landene gjennom EØS-avtalen, og har full tilgang til å søke på disse midlene.

I den siste utlysningen er fordelingen slik:

• 36 milliarder kroner er fordelt på tematiske prioriteringer, herunder bevaring hav og vann, bedre utnytting av råvarer, effektiv energibruk, fremme effektivitet i behandlingen av biologiske ressurser, utvikle smarte byer, hjerneforskning og mikrobisk resistens, samt løsninger knyttet til utfordringer med reform i offentlig sektor.

• Å gjøre Europa attraktivt for forskere er en annen viktig prioritering. Det europeiske forskningsrådet vil investere cirka 13 milliarder kroner i de beste forskerne og ytterligere sju milliarder vil gå til mobilitets- og karrieretiltak gjennom "Marie Curie Actions".

• Små og mellomstore bedrifter, anerkjent som viktige for innovasjon, gis spesielle incentiver til å delta med en total pakke på 9 milliarder kroner.

Viktig å søke
Ifølge Norges forskningsråd er det om lag 4000 norske forskere som nå deltar i hele 1060 ulike EU-forskningsprosjekter. De samarbeider med forskere fra 111 andre land. Tildelt støtte til norske deltakere i det syvende rammeprogrammet ved utgangen av 2011 var på mer enn 3 milliarder kroner.

Erik Yssen er forskningsråd ved Norges delegasjon til EU. Han mener det er viktig at norske aktører er aktive og søker deltakelse i forskningsprogrammet.

– Det er store midler som nå lyses ut til forskning og innovasjon. Gjennom vår tilknytning deltar vi i alle deler av programmet og bidrar med vesentlige beløp til budsjettet. Det er derfor viktig at norske forskere, forskningsinstitusjoner og bedrifter nå aktivt vurderer mulighetene som ligger i denne siste, store utlysningsrunden, sier Yssen.

Ser frem mot neste periode
Ønsker du å søke eller vite mer om rammeprogrammet og søknadsprosessen, finner du mer informasjon om dette på Forskningsrådets nettsider. Norges forskningsråd er en helt sentral dialogpartner for aktørene når det gjelder å vurdere mulighetene i rammeprogrammet.

- Det er viktig å ha med seg at mye av aktiviteten nå i slutten av det syvende rammeprogrammet er rettet inn mot oppstart av det neste rammeprogrammet, Horizon 2020, i 2014. Deltakelse nå kan legge et viktig grunnlag for god deltakelse også det kommende rammeprogrammet, understreker Erik Yssen.


Se også:

Til toppen