Sivilombudsmannen er viktig

Innlegg i Aftenposten 12.mai

Aftenposten hevder på lederplass at Stortingets ombudsmann for forvaltningen, Sivilombudsmannen, svekkes på grunn av strid om lovtolkninger med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Jeg mener det er en styrke, ikke en svakhet, at avgjørelser og uttalelser etterprøves. Det må også gjelde Sivilombudsmannens. Det er bare i spesielle tilfeller og etter en grundig faglig vurdering at departementet ikke følger uttalelser.

Dette gjelder de to aktuelle sakene der departementet opprettholder tidligere standpunkt, i favør av enkeltmennesker. Jeg tror det derfor kan være nyttig for Aftenpostens lesere å få vite mer om bakgrunnen for striden.

Den første saken gjelder byggeforbudet i strandsonen og forholdet til eldre planer, nærmere bestemt planer uten særskilt byggegrense. Her fant departementet det riktig å holde fast på tolkingen som har vært lagt til grunn helt siden plan- og bygningsloven trådte i kraft 1. juli 2009. Det betyr at kravet om byggegrense bare gjelder for nyere planer, slik intensjonene har vært.

Tolkningen ble gjort under forrige regjering og videreført etter regjeringsskiftet. Det tidligere Miljøverndepartementet har veiledet kommuner og fylkesmenn i hvordan forstå loven. Det ville fått store konsekvenser for mange familier og enkeltmennesker dersom vi nå skulle endre tolkingen. Det er gitt mange tillatelser i samsvar med tidligere planer. Disse måtte i tilfelle tas opp til ny behandling. Det kan være snakk om flere tusen saker.

Den andre saken gjelder dispensasjon fra krav om reguleringsplan i et område avsatt til byggeformål. Her mener departementet det er riktig å opprettholde vedtaket om å gi dispensasjon fra plankravet for en garasje innenfor byggeområdet. Dette berører ikke viktige interesser. Departementet mener dispensasjonen ligger innenfor lovens rammer.

Sivilombudsmannens uttalelser har avdekket at det er behov for presiseringer i loven.  Departementet har derfor fulgt opp uttalelsene fra Sivilombudsmannen i forslag til endring av plan- og bygningsloven, sendt på høring i fjor. Nå arbeider departementet med å fremme en lovproposisjon for Stortinget før sommeren.

Selv om forvaltningen følger uttalelser fra Sivilombudsmannen i de aller fleste saker, er det ikke unikt at forvaltningen ikke følger ombudsmannen. Det har skjedd i 25 saker siden 2004. Om lag 20 av disse under forrige regjering. At det tilfeldigvis skjer med to saker i samme departement, svekker ikke ombudsmannsordningen.