Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Oppfølging av Sivilombudsmannens rapport fra Norgerhaven fengsel

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt svar på Sivilombudsmannens besøksrapport fra Norgerhaven fengsel. Mange av forholdene som ble påpekt er allerede fulgt opp etter Sivilombudsmannens besøk.

 

Allerede fulgt opp:

  • Det skal fattes vedtak ved bruk av tvangsmidler under transport til og fra Nederland.
  • Det ble opprettet en innkomstavdeling i fengselet januar 2017, som skal sørge for å kartlegge innsattes behov ved innkomst.
  • Det er tilsatt flere norske saksbehandlere i fengslet slik at saksbehandlingstiden er kortet ned. Det skal gis foreløpig svar dersom saksbehandlingen trekker ut i tid.
  • Ledelsen i Norgerhaven fengsel skal sørge for at underretting av vedtak alltid skal skje ved bruk av sertifisert tolk ved språkutfordringer.
  • Kriminalomsorgen foretar en sikkerhetsinspeksjon i Norgehaven fengsel innen 1. juli 2017.
  • Det er iverksatt forbedrede rutiner for informasjon om klageadgang på helsetjenester.
  • Kriminalomsorgsdirektoratet vil foreta en gjennomgang av innsattes pasientrettigheter etter nederlandsk rett innen 1. oktober 2017.

Grundige vurderinger

Det foretas en svært grundig vurdering av hver enkelt innsatt før overføring til Norgerhaven fengsel besluttes, både med hensyn til innsattes helsetilstand og familieforhold. Innsatte som har krav på helsetjenester som ikke kan tilbys i Norgerhaven, eller innsatte som mottar jevnlig besøk av mindreårige barn, blir ikke overført dit.

Folkerettslige forpliktelser

Departementet mener at avtalen med Nederland i seg selv eller gjennomføringen av denne ikke er i strid med Norges folkerettslige forpliktelser. Nederland er bundet av de samme folkerettslige forpliktelser som Norge. De innsatte i Norgerhaven fengsel har etter departementets syn den samme beskyttelsen etter torturkonvensjonen som innsatte i andre norske fengsler. 

Norgerhaven fengsel er et midlertidig tiltak

Norgerhaven fengsel ble opprettet i 2015 som et tiltak for å avhjelpe soningskøen og forhindre oversittere i politiarrest. Tiltaket har hatt den tilsiktede effekt. Soningskøen er redusert betydelig og antallet oversittere i politiarrest som følge av mangel på fengselsplasser er omtrent ikke-eksisterende.

Departementet understreker at tiltaket kun er midlertidig mens fengselskapasiteten i Norge bygges opp. Nye plasser ved Ullersmo og Eidsberg står ferdig sommeren 2017, og det prosjekteres nye fengsler i Agder (Froland og Mandal) slik Stortinget forventer. Samtidig utvides bruken av elektronisk kontroll.

Til toppen