Historisk arkiv

Sjumilssteget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Hvordan kan FNs barnekonvensjon flyttes fra teori til praksis?

Fylkesmannen i Troms får 1 million kroner for å spre erfaringer med prosjektet Sjumilssteget.

Fylkesmannen i Troms får 1 million kroner for å spre erfaringer med prosjektet Sjumilssteget. Det er Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet som deler ut pengene.

Sjumilssteget er et program og en metode utviklet i fylkesmannsembetet i Troms, og handler om hvordan FNs barnekonvensjon – “barnas grunnlov”, kan flyttes fra teori til virkelighet. Prosjektet handler om å konkretisere artiklene i barnekonvensjonen og gjøre kommunene i stand til å bruke disse når de planlegger og kvalitetssikrer sine tjenester til barn og unge. I dag benytter tre fylkesembeter seg av metoden: Nordland, Sogn og Fjordane og Troms. 

Som følge av årets bevilgning kan fylkesmannen i Troms tilby landets fylkesembeter en innføring i hvordan man med utgangspunkt i barnekonvensjonen kan legge til rette for en samordnet innsats for barn og unge både internt i embetene og i arbeid som rettes mot kommunal sektor. Det er i den forbindelse utviklet informasjonsmateriell og metodebeskrivelser som kan brukes i dette arbeidet, som f.eks, Selvhjelpspakken. Fylkesmannen i Troms vil kunne bidra med tilrettelegging og veiledning ut fra de behov som dukker opp i de enkelte embeter.

Nærmere informasjon om tilbudet fra Fylkesmannen i Troms, kan fås fra seniorrådgiver Eivind Pedersen, på telefon 77 64 20 54.

www.sjumilssteget.no