Skal følge opp ESAs brev

Arbeids- og sosialdepartementet mottok onsdag en såkalt grunngitt uttalelse i saken om Navs feilpraktisering av adgangen til å motta arbeidsavklaringspenger (AAP), pleiepenger og sykepenger under opphold i andre EØS-stater.

– Jeg vil understreke tydelig at Nav per i dag ikke praktiserer oppholdskrav for sykepenger, AAP og pleie- og omsorgspenger innenfor EØS. Men ESA kritiserer at dette ikke gjenspeiles i selve lovteksten. Vi vil følge opp og se dette blant annet i forbindelse med utredningen fra Trygdekoordineringsutvalget, som blir lagt fram om svært kort tid, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Utvalget er satt ned blant annet for å få en vurdering av hvordan de ulike folkerettslige forpliktelsene bør gjennomføres i trygdelovgivningen for å legge til rette for et klart og tilgjengelig regelverk. 

ESA skriver i sin pressemelding: "Selv om norske myndigheter fastholder at oppholdskravene ikke lenger blir praktisert, er lovtekstene likevel stort sett uendret. ESA konkluderer derfor i sin grunngitte uttalelse med at Norge fortsetter å begrense retten til fri bevegelse for personer som omfattes av de aktuelle reglene". 

– Vi må nå bruke noe tid for å sette oss inn i brevet fra ESA, men vi har i vår tidligere korrespondanse med ESA i denne saken ment at fremgangsmåten som er brukt for å ta inn trygdeforordningen i norsk rett er i tråd med våre EØS-rettslige forpliktelser, sier statsråden.

Han legger også til:

– Det er viktig å skille mellom spørsmålet om selve gjennomføringen av trygdeforordningen i norsk rett, og spørsmålet om feil praktisering av reglene om å motta sykepenger, pleiepenger og AAP under opphold i andre EØS-stater. Vi er enig med ESA i at det har blitt gjort feil med hensyn til denne praktiseringen, og disse feilene er Nav godt i gang med å rydde opp i.