Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Skal sikre god prosess for overføringen av statens ansvar for fiskerihavnene til fylkesregionene

I tråd med Stortingets regionreform skal forvaltningsansvaret for fiskerihavnene overføres til fylkesregionene i 2020. Dette vil styrke lokaldemokratiets påvirkning over viktig infrastruktur, med sterkere nærhet til beslutninger hvor lokal kjennskap og involvering er viktig.

- For å sikre en god overgang starter Regjeringen nå prosessen sammen med fylkeskommunene for å få på plass nødvendige avtaler og avklare oppgaver, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Han påpeker at fiskerihavnene er viktig infrastruktur for mange lokalsamfunn. - Vi ønsker å følge opp Stortingets vedtak slik at lokale myndigheter i større grad kan være med å påvirke prioriteringer og strategier rundt bruk av offentlige penger i disse havnene, gjerne sett opp mot strategi for langsiktig næringsutvikling i området. Det er viktig at denne overføring av ansvar og midler skjer på best mulig måte, slik at man unngår usikkerhet for involverte aktører, sier Solvik-Olsen.

I første rekke skal man jobbe med å sikre at kompetanse overføres fra Kystverket til regionene og at det er kontinuitet i planleggingen av fiskerihavneprosjekter. Kystverket vil bidra gjennom å gi fylkeskommunene/kommunene tilgang til etatens planmateriale slik status er i dag. Aktørene trenger derfor ikke å starte planleggingen på nytt. Kystverket vil også bistå med å ivareta fylkenes informasjonsbehov så langt det lar seg gjøre.

Ordinær havnevirksomhet og havneutbygging administreres i all hovedsak av kommunene allerede i dag. Det betyr at mange kommuner allerede har den nødvendige kompetansen til å gjennomføre planlegging/utbygging av havneprosjekter, enten i egen regi eller gjennom kjøp av tjenester. De tiltakene som gjennomføres i fiskerihavner er i stor grad like de som gjennomføres i de kommunale trafikkhavnene. Jeg har tillit til at lokale myndigheter har god oversikt over lokale forhold og kan være kompetente og profesjonelle i arbeidet med videreutvikling av fiskerihavnene. Det er viktig å huske at Kystverket ikke besitter all kompetanse internt, men er avhengig av å kjøpe inn tekniske sider av planleggingsarbeidet. Det er med andre ord allerede et fungerende miljø hvor man kan skaffe nødvendig kompetanse i prosjekter, og det vil derfor ikke være vesentlig forskjell på om planlegging ogutbygging skjer i statlig eller fylkesregional eller kommunal regi, sier samferdselsministeren.

Samferdselsdepartementet har nylig avholdt et oppstartsmøte med Kommunenes sentralforbund (KS) om overføringen av ansvaret for fiskerhavnene, hvor ovennevnte spørsmål ble diskutert. På møtet deltok også Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kystverket samt Finnmark-, Troms- og Nordland fylkeskommuner.

I forlengelsen av oppstartsmøtet har Samferdselsdepartementet nå sendt brev til alle fylkeskommunene om den videre prosessen som skal føre frem til fylkesregionenes overtakelse av fiskerihavnene i 2020. Samtidig har Kystverket fått i oppdrag å igangsette prosessen som skal lede frem mot avtaleinngåelse med hver fylkeskommune. Det tas sikte på at Kystverket får invitert fylkeskommunene til oppstartsmøter før sommeren. 

- Hensikten med regionreformen og overføringen av ansvaret for fiskerihavnene til regionene er å flytte prioriteringene nærmere dem som blir berørt av tiltaket. Jeg har tillit til at Kystverket og fylkeskommunene skal komme frem til avtaler om fiskerihavnene som vil ivareta intensjonene med reformen og bidra til enda bedre utvikling av lokalt næringsliv som er avhengig av fiskerihavnene, sier Solvik-Olsen.

Til toppen