Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Skal utrede landbrukets klimautfordringer

I forbindelse med jordbruksoppgjøret 2014 ble det bestemt å nedsette en arbeidsgruppe som skal utrede landbrukets klimautfordringer. Leder av arbeidsgruppa er Erik Eid Hohle. Han er daglig leder av Energigården, og ser fram til å ta fatt i oppgaven som leder av et bredt sammensatt utvalg som har som mandat å utrede hvilke muligheter og utfordringer landbruket møter når klimaet endres. Arbeidsgruppa skal vurdere gjeldende klimapolitikk på landbruksområdet opp mot ny kunnskap som fremkommer i FNs klimapanel sin 5. hovedrapport.

- Det blir et  spennende og utfordrende arbeid vi i utvalget skal gå løs på sammen med et svært kompetent sekretariat, sier Eid Hohle.

Mandat for arbeidet:

Arbeidsgruppa skal avgi en rapport som vurderer gjeldende norsk klimapolitikk på landbruksområdet opp mot ny kunnskap som fremkommer i FNs klimapanel sin 5. hovedrapport. Basert på dette skal arbeidsgruppa kartlegge kunnskapsstatus nasjonalt og definere kunnskapshull. Arbeidsgruppa skal også vurdere eventuelle forskningsbehov framover. 

Utredningen skal både omfatte hvilke muligheter klimaendringer vil kunne gi for norsk landbruk, og samtidig hvilke utfordringer, som vil måtte håndteres. Arbeidsgruppa skal også vurdere om norsk jordbruk er rustet for å møte eventuelle endringer i forbrukernes etterspørsel etter mat produsert med et lavere klimaavtrykk. Utredningen skal også omfatte opptak i skog og lagring i jord, basert på ny kunnskap fra klimapanelet og nye framskrivinger i Norge. Utredningen skal ha et nasjonalt perspektiv og gjennomføres innenfor målene som er satt for gjeldende norsk landbrukspolitikk. 

Økonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser av forslagene skal så langt som mulig, utredes i samsvar med utredningsinstruksen. 

Arbeidsgruppa skal avgi sin rapport innen 31.12.2015. 

Arbeidsgruppa består foruten Eid Hohle av følgende medlemmer:

  • Landbruks- og matdepartementet:  Frode Lyssandtræ, Kristin Orlund
  • Klima- og miljødepartementet: Kaja Næss Killingland
  • Finansdepartementet: Siril Kvam
  • Norges Bondelag: Trine Vaag,
  • Norsk Bonde- og Småbrukarlag: Arne Lofthus
  • Skogeierforbundet/NORSKOG: Nils Bøhn
  • Miljøorganisasjonen Zero: Marius Holm 

Sekretariatet vil bestå av representanter fra Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap, Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning, Klimaservicesenteret, Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Landbruks- og matdepartementet. 

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har hatt møte med Erik Eid Hohle, nyutnevnt leder av arbeidsgruppa som skal utrede landbrukets klimautfordringer. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Til toppen