Historisk arkiv

Skattefradrag - selvstendig næringsdrivende og frilansere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Selvstendig næringsdrivende, deltakere i deltakerliknet selskap og frilansere som ønsker rett til fradrag i skattepliktig inntekt for premie til risikodekninger må ha betalt premie til slike ytelser innen 31. mars 2008 for å få rett til fradrag i skattepliktig inntekt for inntektsåret 2007.

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. ble i dag sanksjonert av Kongen i statsråd. Bestemmelsene som utvider omfanget av skattefavorisert pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende og frilansere trer i kraft straks. Premie for slike ytelser må være betalt innen 31. mars 2008 for å gi rett til fradrag i skattepliktig inntekt for inntektsåret 2007.

– Endringen bidrar til at selvstendig næringsdrivende og frilansere får bedre muligheter til å opparbeide seg pensjonsrettigheter. De får nå samme adgang til å tegne risikodekninger med skattefradrag som arbeidsgivere har for sine ansatte. Dette innebærer en større grad av likebehandling mellom selvstendig næringsdrivende og arbeidstakere, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Forbud mot provisjoner til forsikringsmegler
Lovbestemmelsene som innebærer et forbud mot betaling av provisjoner fra forsikringsselskap og andre forsikringstilbydere til forsikringsmegler settes i kraft fra 1. juli 2008.

– Dette er et bidrag til å sikre uavhengighet mellom forsikringsselskapene og forsikringsmeglerne, og derigjennom styrke tilliten til aktørene i forsikringsmarkedet, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Loven inneholder også endringer i kredittilsynsloven og forsikringsloven som gjennomfører EØS-regler som svarer til EUs gjenforsikringsdirektiv i norsk rett. Disse reglene trer i kraft 1. juli 2008.

De øvrige lovendringene er av teknisk karakter og innebærer presiseringer og rettelser i lovverket. Disse trer i kraft straks.

______________________

Se også Innst.O.nr.34 (2007-2008) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv.

Til toppen