Skattekutt for vekst

Kronikk i Fedrelandsvennen 8. august 2015

Det norske skattenivået er for høyt. Norge har det nest høyeste skattenivået blant OECD-landene i forhold til verdiskapningen i fastlandsøkonomien. Regjeringen ønsker å forbedre skattesystemet slik at det stimulerer til vekst, investeringer, sparing og arbeid. I fjor høst fikk vi en grundig anbefaling om endringer i skattesystemet fra Skatteutvalget. I dag møter jeg næringslivsledere, forskere og fagpersoner her i Kristiansand for å få deres vurderinger av rapporten. Kristiansand er en del av kyst-Norge som i dag ser hvor utsatt norsk økonomi er for svingninger i oljeprisen og internasjonal konkurranse. For regjeringen er det sentralt å få innspill til dette arbeidet fra de som vet hvor skoen trykker, ikke minst fra næringslivet som skal skape nye arbeidsplasser og vekst. Rådene jeg tar med meg i dag vil være viktige før jeg og regjeringen tar sin beslutning om fremtidens skattesystem. Vurderingene vi gjør skal legges frem for Stortinget senere i høst.

Norge har siden den store skattereformen i 1992 hatt et stabilt skattesystem med brede skattegrunnlag og stor grad av likebehandling av ulike investeringer, finansieringsformer og virksomhetsformer. Nå er det tid for endring. Norge utfordres av den globale konkurransen om å tiltrekke seg attraktive bedrifter og viktige arbeidsplasser.

Samtidig står norsk økonomi overfor krevende omstillinger. Olje- og gassnæringen vil være en viktig næring for Norge i mange år framover, men den vil ikke gi sammebidrag til økonomien som vi har vært vant til. Deler av norsk næringsliv må vende seg mot nye markeder. På kort sikt kan fallet i oljeprisen forsterke omslaget. Da er det avgjørende at vi er konkurransedyktige og legger til rette for at det skapes nye arbeidsplasser. Denne debatten kan vi ikke skygge unna. Velferdssamfunnet er avhengig av at vi diskuterer skatt. Forslagene om å reversere regjeringens skattekutt og trusselen om økte skatter, er vanskelig å forstå i den økonomiske virkeligheten vi lever i. Jeg har ikke hørt en eneste norsk bedrift som mener økt skatt er svaret på dagens utfordringer. Jeg tror heller ikke jeg får det rådet med meg her fra Kristiansand.

Regjeringen arbeider målrettet for å styrke vekstevnen i økonomien, slik at vi også i framtiden kan ha et mangfoldig og vekstkraftig næringsliv. Vi satser på innovasjon, kunnskap, utdanning og samferdsel. Vi har satt i gang et omfattende reformarbeid i både privat og offentlig sektor. Og vi har redusert skattene, slik at det blir mer lønnsomt å arbeide, spare og investere. Skatteomlegginger som gir positive dynamiske virkninger, vil gjøre omstillingene enklere.

Våre naboland og flere andre land som det er relevant å sammenligne oss med, har redusert selskapsskatten betydelig. Skatteutvalget ble satt ned for å vurdere selskapsbeskatningen i lys av den internasjonale utviklingen. Utvalget anbefaler å senke selskapsskattesatsen fra 27 til 20 prosent. Utvalget foreslår også at skatten på alminnelig inntekt for personer reduseres til 20 prosent. Det er dette jeg skal diskutere her i Kristiansand i dag.

Vi er et lite land med en åpen økonomi. Hvis forskjellen mellom Norge og verden rundt blir for stor, kan det over tid svekke vår konkurransekraft og gjøre det mindre lønnsomt å investere i Norge. Det betyr til syvende og sist færre arbeidsplasser og en mer utrygg økonomisk hverdag. Derfor er skattekutt svaret, ikke skatteøkninger.

Til toppen