Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Skattekutt virker

Innlegg i Dagsavisen

Norge har et høyt skattenivå sammenlignet med de fleste OECD-land. Regjeringen ønsker å redusere skattene og forbedre skattesystemet slik at det stimulerer til vekst, investeringer, sparing og arbeid. Det har vært en viktig del av vår politikk siden vi dannet regjering.

I fjor høst fikk vi anbefalinger om endringer i skattesystemet fra Skatteutvalget.  Og nå har Menon lagt fram en ny rapport som viser hvordan lettelser i henholdsvis selskapsskatt, formuesskatt og utbytteskatt kan øke omfanget av investeringer i norsk næringsliv. Rapporten viser også at reduksjoner i selskapsskatten fører til økt utenlandsk eierskap, mens redusert utbytteskatt og formuesskatt fører til økt andel personlig norsk eierskap. Både Skatteutvalget og Menon er tydelige på at lavere skatt vil gjøre det mer attraktivt å investere i Norge. Det er altså god faglig støtte for regjeringens politikk på skatteområdet. Menons rapport legger til grunn at også lettelser i formuesskatten har betydning for investeringsviljen, særlig for små bedrifter. Fordi bedriftene er ulike og eierskapet varierer, mener regjeringen det er en styrke å kunne redusere flere av skattene som faller på bedrifter og eiere.

Noen har i debatten prøvd å fremstille det som om regjeringen favoriserer lettelser i formueskatten framfor selskapsskatten. Det er feil. Regjeringen mener at både lettelser i formueskatten og selskapsskatten er viktig fordi de stimulerer investeringer i Norge på ulikt vis. Og i dagens økonomiske situasjon er begge typer vekstfremmende skattelettelser svært viktig.

Norsk økonomi står overfor krevende omstillinger. Olje- og gassnæringen vil være en viktig næring for Norge i mange år framover, men den vil ikke gi samme bidrag til vekst i økonomien som vi har vært vant til. Deler av norsk næringsliv må vende seg mot nye markeder. På kort sikt kan fallet i oljeprisen forsterke omslaget. Da er det avgjørende at vi er konkurransedyktige og legger til rette for at det skapes nye arbeidsplasser.

Norge har siden den store skattereformen i 1992 hatt et stabilt skattesystem med brede skattegrunnlag og stor grad av likebehandling av ulike investeringer, finansieringsformer og virksomhetsformer. Nå utfordres vi av den globale konkurransen om å tiltrekke seg bedrifter og arbeidsplasser.

Norge ønsker ikke å lede an i en skattekonkurranse mellom landene. Samtidig opplever vi at våre naboland og andre land det er relevant å sammenligne med, har redusert selskapsskattesatsen betydelig de siste årene. Vi er et lite land med en åpen økonomi. Hvis forskjellen mellom Norge og verden rundt oss blir for stor, kan det over tid svekke vår konkurransekraft og gjøre det mindre lønnsomt å investere i Norge. Det betyr til syvende og sist færre arbeidsplasser og en mer utrygg økonomisk hverdag.

Regjeringen arbeider målrettet for at vi også i framtiden kan ha et mangfoldig og vekstkraftig næringsliv. Det brukes mange virkemidler, ikke bare skatt. Vi satser på innovasjon, kunnskap, utdanning og samferdsel. Det er satt i gang et omfattende reformarbeid i både privat og offentlig sektor med sikte på å øke produktiviteten.

I høst vil regjeringen legge fram en egen stortingsmelding om skattereform. Jeg ser fram til å presentere et reformforslag med kutt i veksthemmende skatter. Det vil gjøre norsk økonomi bedre rustet for å møte utfordringene framover.

Til toppen