Skepsis til regionalt klimaregime for skip i EU

Norge holdt ett av innleggene da EUs medlemsland og Kommisjonen 31. august møttes for å drøfte det videre arbeidet med et regionalt regime for klimagassutslipp fra europeisk skipsfart. Miljøråd Knut F. Kroepelien oppsummerer.

Europakommisjonen skal i henhold til klimapakken fra 2008 fremlegge forslag til et regionalt regime for klimagassutslipp fra den europeiske skipsfarten i 2011 - dersom den internasjonale skipsfartsorganisasjonen IMO ikke har kommet opp med et globalt regime til da. I den forbindelse var Norge, representert ved Sveinung Oftedal fra Miljøverndepartementet, invitert til å holde innledningsinnlegg på et uformelt EU-møte 31. august i Brussel i regi av det belgiske formannskapet og Kommisjonen.

Miljøråd Knut F. Kroepelien oppsummerer møtet i følgende punkter:

• Alle land ønsker primært et globalt regime utviklet av IMO med mål satt av IMO i dialog med UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change)
• De fleste land, herunder de toneangivende landene Tyskland, Frankrike, Danmark og Nederland uttrykte skepsis til et regionalt system selv om det tar lenger tid i IMO, men kunne se nytten av å utrede videre for å legge press på IMO
• Enkelte land er enda mer skeptiske til et regionalt system og til markedsbaserte mekanismer (Kypros, Malta og Hellas) særlig av frykt for overgang til andre transportformer og havnelekkasje til Nord-Afrika
• Liten eller ingen støtte til å satse primært på UNFCCC for å utvikle mål for sektoren eller virkemidler
• Generell støtte til å bruke inntekter fra systemet til klimatiltak i utviklingsland (særlig Frankrike)
• Kommisjonen vil videreføre utredningene utover høsten parallelt med konsultasjoner og dialog med medlemslandene, særlig gjennom klimakomiteen hvor Norge deltar Møtet drøftet på bakgrunn av en rekke presentasjoner fra ulike aktører, deriblant Norge, hvordan det videre arbeidet med å utrede et regionalt EU-regime skulle koordineres med det pågående arbeidet i IMO, men også med de globale klimaforhandlingene (UNFCCC), herunder høynivågruppen på finansiering som ledes av statsminister Jens Stoltenberg.

Norge ser det som nyttig med en nærmere gjennomgang av alternative virkemidler og konsekvensene av et EU-regime, men fastholder at et globalt system er mest ønskelig. For øvrig støtter Norge bruken av markedbaserte instrumenter og har således sammenfallende interesser med Kommisjonen og de sentrale medlemslandene.

Kommisjonen har fått gjennomført følgende utredning som peker på inkludering i kvotesystemet (ETS) som det mest effektive virkemiddelet.  

Til toppen