Skjermet anbud for ideelle organisasjoner

I løpet av våren lyses det ut en egen anbudskonkurranse for kjøp av barnevernstjenester fra ideelle organisasjoner.

Løsning på pensjonsforpliktelsene 

Regjeringen arbeider med å avklare en løsning for de ideelle organisasjonenes historiske pensjonsforpliktelser som følge av tidligere krav for å få levere barnevernstjenester. Det er reist spørsmål om avtalene som er inngått med de ideelle virksomhetene er utformet slik at staten har et ansvar for å dekke pensjonskostnader som påløp i avtaleperioden og som forfaller til betaling etter at avtaleperioden utløp.

– Jeg er glad for at regjeringen fredag 10. april setter ned et ekspertutvalg som skal se på ulike problemstillinger knyttet til dette, sier barneminister Solveig Horne (FrP). – Det er ikke gjort tidligere.

Les mer om utvalget på Kulturdepartementet sine nettsider

Mangfold av tilbud gir god hjelp

Utvalget vil trenge noe tid før konklusjoner av arbeidet foreligger. Så lenge det ikke er avklart en løsning på pensjonsforpliktelsene, har Stortinget bedt om at det våren 2015 utlyses en skjermet anbudskonkurranse for ideelle aktører, parallelt med den åpne anbudsrunden.

– Fordi barn er forskjellige trenger vi også et mangfold av tilbud for å gi god hjelp som er tilpasset behovet til det enkelte barn, sier statsråden. – Vi trenger både kommersielle og ideelle aktører.

Vedtaket som ble fattet av Stortinget 13. november i fjor, sier at avtalene skal gjelde for minimum 4 + 2 år. Dersom man finner en løsning for pensjonsforpliktelsene i avtaleperioden skal oppsigelsesmuligheten være gjensidig.

Samlet anbudsrunde

Ved at regjeringen fra 2016 legger opp til en samlet anbudsprosess kan porteføljen av plasser settes sammen slik at tilbudet blir enda bedre tilpasset ulike målgrupper av barn og ungdom.

- Dette innebærer at man kan tilby det enkelte barn et tilbud av god kvalitet som er tilstrekkelig differensiert og tilpasset ulike behov, sier Horne.

Til toppen