Skogen klarer seg godt

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det står over 11 milliarder trær i skogen. Bare tømmerverdien utgjør flere hundre milliarder kroner. For å beskytte disse verdiene følger forskerne skogens helsetilstand og overvåker skadelige sopper og insekter. Tretti års helsekontroll viser at skogen klarer seg godt, men at enkelte arter, slik som ask, har store problemer.

Som en del av den europeiske skoghelseovervåkingen blir det i Norge hvert år foretatt målinger av trærnes helsetilstand på i alt 2600 målepunkter rundt om i landet. Disse målepunktene er en del av Landsskogtakseringens omfattende nettverk av prøveflater. Det er viktig at trærne som undersøkes er tilfeldig valgt ut slik at de er representative for skogen i Norge som helhet, og at det er de samme trærne som undersøkes med jevne mellomrom. Det blir litt som en nasjonal helseundersøkelse – der en gruppe mennesker følges gjennom hele livet – og det tas blodprøver som kan si noe om befolkningens helsetilstand. 

I Norge er dette arbeidet organisert i Overvåkingsprogram for skogskader (OPS) og finansiert av Landbruks- og matdepartementet.

Vinterskog.
Tretti års helsekontroll viser at skogen klarer seg godt. Foto: Landbruks- og matdepartementet