Skolemiljø

Tale på Sofienberg skole i Oslo.

Mobbing skal ikke skje.
Ingen barn og unge skal oppleve mobbing i Norge.
Det er det eneste målet vi kan ha.
Og vi må jobbe hardt for dette.
Hver eneste dag.
Hver og en av oss.

Mobbing kan ødelegge oppveksten til et barn.
Mobbing kan gi depresjon, angst eller fysiske plager.
Mobbing kan føre til selvskading og selvmordstanker.
Mobbing kan ødelegge liv.

Kampen mot mobbing er derfor så uendelig viktig:
Barn og unge får en bedre barndom uten mobbing.
Hverdagen blir bedre.
For det er ikke lett å konsentrere seg om fagene dersom man er redd for hva som vil skje i friminuttet.
Eller på skoleveien.
Eller i sosiale medier.

Noen av de sterkeste historiene jeg hører, er om mobbing.
Jeg har møtt en del barn, unge og deres foreldre som har delt svært sterke opplevelser.
Jeg er takknemlig for at de har delt dette med meg.
Det er historier som berører.
Hver enkelt historie for seg.
De har alle fått livene sine preget av mobbing.
Samtidig er det også heldigvis slik at det går bra med veldig mange av dem jeg har møtt.
Livet kan også bli bedre.

For mange har det vært en lang og vanskelig vei å komme dit at mobbingen har sluttet og at livet er bra.
Unødvendig lang og unødvendig vanskelig.
Derfor må mobbing settes enda høyere på dagsorden.
Mye av det som har blitt gjort knyttet til mobbing, har ikke fungert godt nok.
Antallet som sier de blir mobbet har holdt seg høyt på tross av tiltak og kampanjer.
Hver eneste dag opplever barn og unge mobbing.

I følge siste Elevundersøkelsen er det over 50 000 barn som blir mobbet flere ganger i måneden.
Sånn kan vi ikke ha det.
Vi må gjøre mer for å hjelpe.

I dag foreslår vi å skjerpe lovverket slik at rettighetene til elever som blir mobbet og deres foreldre styrkes.
Regelverket skal bli et mer effektivt virkemiddel mot mobbing og dårlige skolemiljøer.

Vårt lovforslag setter barn og unge i sentrum.
Endringene vi gjør er strenge overfor skolen og kommunene.
Vi legger opp til et system som er mer barnevennlig, raskere og enklere enn dagens.

Samtidig vil ikke lovendringer alene fjerne mobbing i skolen.
Vi kan aldri vedta oss bort fra mobbing.
Derfor er dette ett av flere tiltak.
I tillegg konsentrerer vi innsatsen på kompetanseheving i skoler, barnehager og kommuner.
Og vi bedrer støtten og veiledningen til de som blir mobbet og deres familier.
Lovendringene vi nå foreslår skal sikre at elever har et sikkerhetsnett utenfor skolen som kan gi hjelp raskt og riktig – når skolene selv ikke klarer det.

Alt vi gjør skal bidra til mindre mobbing. 
Og de som blir mobbet skal få rask og riktig hjelp når det trengs.
Gjennom en tydelig plassering av rettigheter og ansvar sier regjeringen klart ifra:
Regelverket skal virke for elevene.
Mobbing i skolen skal ikke skje.
Og det skal nytte og si fra.

Til toppen