Skoler og barnehager har en viktig rolle ved smittesporing

Ved smittesporing skal skoler og barnehager hjelpe til med oversikt over nærkontakter. – Vi har nå justert smittevernveilederne for barnehager og skoler. Vi har tydeliggjort barnehagen og skolens rolle ved utbrudd og smittesporing - og ansvaret de har for sårbare barn og unge, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Utdanningsdirektoratet har i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet justert smittevernveilederne for barnehager og skoler.

Endringene dreier seg om barnehagenes og skolenes rolle i utbrudd og smittesporing, oppfølging av sårbare barn og unge, råd om leirskole og tydeliggjøring av råd som for eksempel om bruk av munnbind. For alle skoler og barnehager gjelder fortsatt en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt tiltaksnivå som viser hvilke smitteverntiltak som skal følges. Disse tiltakene er beskrevet i smittevernveilederne.

Viktig at skolene har gode beredskapsplaner

Kommunehelsetjenesten har ansvar for smittesporing, og vil varsle barnehager og skoler dersom barn, elever eller ansatte får bekreftet Covid 19. Det er kommunehelsetjenesten som skal beslutte nødvendige tiltak og finne ut hvem som er nærkontakter til de syke. Barnehagenes og skolenes rolle i smittesporingen er likevel svært viktig.  

– Det er viktig at skolene har gode beredskapsplaner, og har god oversikt over barn, elever og ansatte. Dette kan være til god hjelp i arbeidet med smittesporing hvis det oppstår smitte, sier direktør i Utdanningsdirektoratet, Hege Nilssen.

De oppdaterte smittevernveilederne er tydelige på at barnehager og skoler bør ha en beredskapsplan for rask overgang til rødt nivå, dersom smitteverntiltakene endres.

Barnehagene og skolene skal også kunne hjelpe til med oversikt over nærkontakter. Kommunehelsetjenesten og barnehageeier/skoleeier må samarbeide om hvem som skal informere elever, foresatte, lærere og andre ansatte og på hvilken måte.

Barn og unge med særlige behov skal få et dagtilbud

Når barnehage, skole og SFO er stengt eller har redusert åpningstid på grunn av smitteverntiltak, skal barnehage- og skoleeier sørge for et tilbud på dagtid til barn og unge med særlige behov. Skoleeier skal alltid vurdere om elever som får spesialundervisning skal få dette på skolen. Det samme gjelder for barn med spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. I tillegg kan det være barn og unge som lever under vanskelige familieforhold.

– Det er også viktig å være oppmerksom på barn og unge som i en normal situasjon ikke ville vært utsatt. Skolene og barnehagene har ansvar for å kartlegge og vurdere hvem som har behov for et tilbud. Foreldre og elever skal ikke trenge å be om et slikt tilbud, understreker Guri Melby.

Skolehelsetjenesten skal være tilgjengelig for å kunne følge opp barn og unge, og i samarbeid med skolen oppfordre til at elevene selv kan ta kontakt.

Skoler og barnehager må etablere gode rutiner for samarbeid med helsestasjons- og skolehelsetjenesten, PPT, barnevern og andre kommunale tjenester for å skaffe seg oversikt over hvilke barn og unge som trenger oppfølging. 

Som følge av rådene om å holde seg hjemme ved lette luftveissymptomer, vil mange elever i tiden fremover få langt høyere fravær enn vanlig. Dette kan også skje som følge av karantene. Informasjon om opplæring til elever som ikke kan møte på skolen finnes på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Leirskole tillatt for elever fra samme kohort

De oppdaterte smittevernveilederne har egne råd for leirskole. Ved deltakelse på leirskoler bør elevene bo og ha aktiviteter innen sin kohort. Det anbefales ikke å gjennomføre leirskole i kommuner som er på rødt tiltaksnivå. Det samme gjelder hvis en klasse eller skole er på rødt nivå. Generelt bør også leirskoler følge «Råd for elever som bor på internat» i veileder for ungdomsskole og videregående skole så langt de er dekkende.

Smittevernveilederne har nå også oppdaterte råd om bruk av munnbind. Det er ikke anbefalt å bruke munnbind på skolen, hverken for elever eller ansatte. Skolen bør likevel ha munnbind tilgjengelig dersom elever eller ansatte blir syke og det ikke er mulig å holde avstand.

– Elever på ungdomsskolen og i videregående skole bør bruke munnbind utenfor skolen i de samme situasjoner som den øvrige befolkningen. Det er ikke nødvendig å bruke munnbind hvis skoleskyss foregår på egne busser der det ikke er andre passasjerer, forklarer kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.