Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål frå stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp), om konsesjonslovens paragraf 9.

Geir Pollestad har føljande spørsmål:

Det er skapt usikkerhet om konsesjonsloven paragraf 9 slik den er vedtatt av Stortinget fortsatt er gjeldende rett. Skal det ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål blant annet legges særlig vekt på om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling?

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål.

Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og er ikkje gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er retta til, skal innan seks virkedagar gje eit skriftleg svar til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.

Til toppen