Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål frå stortingsrepresentantane Karin Andersen (SV), om NIBIO og frå Per Olaf Lundteigen om utbetalt frakttilskudd i 1990-2014.

Karin Andersen har føljande spørsmål:

SV vil ha mer forskning på bærekraft landbruk i hele landet. Det er stor uro om vedtaket interimsstyret i NIBIO om den regionale strukturen i Bioforsk. Både faglige og økonomisk dokumentasjon på nedlegging/nedbygging mangler. Fagstrategien til NIBIO som viktig grunnlag mangler. Strukturendringer må derfor ikke skje nå. Vi statsråden legge saken frem for Stortinget i budsjett for 2016 med en helhetlig gjennomgang for styrking av forskning på mangfoldet og bredda i norsk landbruksproduksjon?

Per Olaf Lundteigen har føljande spørsmål:

Kan statsråden frambringe en oversikt over utbetalte frakttilskudd i perioden 1990-2014 for tilskuddsordningene over kap. 1150, post 73, underpost 18, dvs. følgende frakttilskudd:

  • Frakttilskudd kjøtt
  • Frattilskudd egg
  • Frakttilskudd kraftfôr
  • Frakttilskudd korn til kraftfôrproduksjon?

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål.

Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og er ikkje gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er retta til, skal innan seks virkedagar gje eit skriftleg svar til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.

Til toppen