Skriftlig spørsmål nr. 1290 fra stortingsrepresentant Kari Henriksen om budsjettet for 2015

Jeg viser til brev fra Stortingets presidentskap av 10. august 2015 vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Kari Henriksen.

 Spørsmål

«Budsjettet for 2015 inneholdt et generelt effektivitetskutt på 0,6 % for alle etater, bortsett fra sykehusene. Kan finansministeren gi en oversikt over hvordan dette effektivitetskuttet er realisert i de enkelte etatene og hvor mange stillinger er fjernet i hvilke etater som en følge av dette effektivitetskuttet?»

Svar

Regjeringen bygger sin politikk på en mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser. Som i næringslivet vil det også i offentlig forvaltning være et potensial for å bli mer effektiv. For å hente ut potensialet må det stilles klare krav om mindre byråkrati og om å få mer igjen for skattebetalernes penger.

 Regjeringen innførte derfor avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen i 2015. Regjeringen forutsetter at alle statlige virksomheter gjennomfører tiltak for å bli effektive, og dette har blitt innarbeidet i virksomhetenes rammer i 2015. Det er imidlertid den enkelte virksomhet som må planlegge og gjennomføre de enkelte tiltak. Finansdepartementet har ikke en samlet oversikt over alle effektiviseringstiltak som gjennomføres i alle statlige virksomheter.

 Innføringen av reformen vil gi insentiver til mer effektiv statlig drift og skape handlingsrom for prioriteringer i budsjettet. Reformen innebærer at gevinstene fra mindre byråkrati og mer effektiv bruk av pengene overføres til fellesskapet i de årlige budsjettene. For å oppnå en varig effekt må tiltakene være en del av en planlagt prosess. Reformen vil derfor være en fast del av budsjettarbeidet framover. Reformen vil stimulere forvaltningen til å avbyråkratisere og bruke ressursene mer effektivt også i årene framover.

 Med hilsen

 Siv Jensen

Til toppen