Skriftlig svar på spørsmål nr. 342 - spørsmål til justis- og beredskapsministeren overført til landbruks- og matministeren

Landbruks- og matmininisterens skriftlige besvarelse fra stortingsrepresentant Tone Merete Sønsterud - spørsmål til justis- og beredskapsministeren overført til landbruks- og matministeren

Stortingsrepresentant Tone Merete Sønsterud har i spørsmål nr. 342 reist følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til justis- og beredskapsministeren:

"Det er skapt usikkerhet om hva som vil skje med Jordskifteretten i Kongsvinger. Det er gitt signaler om at det skal flyttes til Hamar. Det vil i så fall være svært uheldig fordi det er viktig med en lokal tilstedeværelse. Hva vil statsråden gjøre for at Jordskifteretten fortsatt skal være på Kongsvinger?"

Spørsmålet er sendt videre til landbruks- og matministeren som ansvarlig for jordskifteloven. 

Forskrift om inndeling i jordskiftesokn og tilordning av ankesaker til lagmannsrettene ble fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015. Forskriften fastsetter løsningen som vil gjelde når ny jordskiftelov trer i kraft 1. januar 2016. I forskriften er det bestemt at Glåmdal jordskifterett lokaliseres til Kongsvinger. Dette er i samsvar med løsningen slik den er etter 1979-loven. Det foreligger med andre ord ikke forslag om å flytte jordskifterettens virksomhet fra Kongsvinger til Hamar. 

Med hilsen 

Sylvi Listhaug