Slutt på besøksstopp

Vi mennesker trenger hverandre.

Og vi trenger å være sammen.

Det gjelder i hverdagen, det gjelder i medgang og det gjelder i motgang, i glede eller i sorg.

Besøksstansen vi har hatt på våre helse- og omsorgsinstitusjoner, har rammet hardt.

Mange eldre på sykehjem har ikke hatt besøk, eller veldig begrensede muligheter til besøk, på lenge.

Det har vært tunge tider.

På barselavdelinger har ikke fedre kunnet være der for mor og den nyfødte babyen etter fødselen.

Nå har vi fått epidemien under kontroll. Da mener vi at det er både trygt og riktig at vi i større grad åpner opp for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner.

Derfor har vi nå endret anbefalingene for både sykehus og kommuner. Det er ikke lenger besøksstans.

Helse- og omsorgsinstitusjonene skal derimot legge til rette slik at de som er innlagt kan få besøk – så langt som det er mulig og forsvarlig.

Dette gjelder alle. Fra nybakte mødre til syke, eldre og personer med demens som kanskje ikke har fått se sine nærmeste, barnebarn eller oldebarn på flere uker.

Mange som bor hjemme har også savnet meningsfulle aktiviteter i hverdagen. Dagtilbud som har vært stengt under pandemien skal også åpnes opp igjen.

Vi mener dette nå er både trygt, riktig og viktig.

Smitten er lav. Alle vet vi hvor viktig det er med avstand, håndvask, hoste i albuekroken og det å holde seg hjemme når en er syk.

Vi beskytter nå både oss selv og hverandre, på jobben, i butikken, i barnehagen, på skolen og på fritiden.

Denne måten å tenke på, og omgås på, kan vi ta med oss når vi nå skal besøke våre kjære igjen, om det er på sykehus, sykehjem eller en annen institusjon.

Nøyaktig hvordan smitteverntiltakene blir akkurat der du skal på besøk, blir et samarbeid mellom deg som pårørende og institusjonen. Forholdene er forskjellige. Jeg har mest tro på å la dem som er nærmest utfordringene løse dem.

Derfor har Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet laget anbefalinger der de har lagt vekt på at dere som jobber der ute skal ha frihet rundt hvordan få dette til.

Anbefalingene inneholder konkrete råd og eksempler. Samtidig skal det være mulig å selv vurdere hvilke rutiner som gjør dette mulig på en smidig og trygg måte. Det er viktig at besøkene planlegges og at man har rutiner for dette.

Institusjonene oppfordres til å informere om hva som gjelder akkurat der du skal på besøk, og til å ha god dialog med pasienter, brukere og pårørende om smittevern.

I den situasjonen vi er i nå, er det ikke mulig å lage rutiner for alt. Det som fungerer best, er fleksible råd og anbefalinger – kombinert med tålmodighet, sunn fornuft og omsorg for hverandre.

Derfor er anbefalingene laget slik at skal være mulig å gjøre egne vurderinger. For dette er en avveining mellom hva som er trygt, og hvor viktig det er at vi kan være sammen i utfordrende tider.

Da må vil tilpasse oss og venne oss litt til det. Og den beste måten å gjøre det på, er å sette seg godt inn i den informasjonen som gjelder der du skal på besøk, og å starte forsiktig opp.

Det er også mange eldre som bor hjemme som lurer på hvilke smittevernregler de skal forholde seg til fremover. Kan jeg ha besøk av barnebarna? Kan jeg ta bussen, eller dra på kjøpesenter?

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har kommet med råd til de forskjellige risikogruppene.

De skiller mellom perioder med liten eller stor smittespredning i samfunnet.

Og mellom grupper med lett økt risiko, og grupper med moderat eller mye økt risiko.

Risikoen for å bli alvorlig syk av covid-19 øker med alderen og dersom du har underliggende sykdommer.

Når du går inn i pensjonsalderen, har du lett økt risiko. Dersom du har en kronisk sykdom i tillegg, har du moderat risiko. Dersom du har flere kroniske sykdommer, i kombinasjon med høy alder, vil du ha høy risiko.

Nå er det liten smittespredning i Norge.

Dermed kan du som har lett økt risiko, omgås dine nærmeste slik andre kan; du kan reise og ha sosial kontakt så lenge du er nøye med å holde minst én meters avstand og ha god hoste- og håndhygiene. Du skal kontakte legen eller en teste-stasjon dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon.

Personer med moderat eller mye økt risiko, bør leve litt mer tilbaketrukket. Du kan omgås dine nærmeste, også barnebarn, så lenge du begrenser antallet nære kontakter utover dette.

I tillegg kan det være fornuftig å unngå steder der mange samles, for eksempel kollektivtrafikk og kjøpesenter. Hvis du skal på et kjøpesenter eller må reise kollektivt, er det lurt å finne tidspunkter når det er færre folk der og mer plass.

Dette er generelle råd. For mange vil det være behov for en individuell vurdering, og det kan du snakke med legen din om.

Dersom vi skulle komme i en situasjon med mer smittespredning i samfunnet, kan det bli behov for å leve mer skjermet igjen. Der er vi ikke nå.

Dette er råd til personer som er i risikogruppen. Men det er også en påminnelse til oss alle sammen. Nå åpnes samfunnet opp igjen, og mange som er i risikogruppen ønsker å være med på denne åpningen. Men for at det skal oppleves trygt, er det viktig at vi alle følger de generelle rådene.

Holder vi avstand til hverandre i butikken, på gaten og på stien – vil også de i risikogruppen oppleve det trygt å handle, gå til jobb og ta en tur i skogen.

Ser de i risikogruppen at alle rundt dem også vasker hendene ofte og bruker antiback'en som er satt frem, så forstår de at vi fortsatt bryr oss om hverandre.

Men igjen: Det aller viktigste er; har du symptomer – bli hjemme og undersøk hvordan du kan testes i din kommune. Da er du med på å holde smittespredningen under kontroll – og gjør at vi kan fortsette åpningen.

Jeg vil også minne om at samtidig som dette er alvor, så er det slik at de aller fleste, også de som er i risikogruppene, ikke blir alvorlig syke.

Og så til en annen viktig sak

For å ruste opp helsetjenesten og prioritere de sykeste pasientene, måtte vi tidlig covid-19-epidemien gjøre noen midlertidige endringer i helselovgivningen. De fleste av disse endringene opphever vi nå.

Dermed er det igjen 10 dager som er fristen for å få en vurdering i spesialisthelsetjenesten.

Pasienter har igjen rett til ny vurdering av spesialisthelsetjenesten, rett til individuell plan og rett til kontaktlege i spesialisthelsetjenesten.

Retten til fritt behandlingsvalg for alle pasientgrupper innføres også igjen.

Vi har en mer oversiktlig situasjon nå. Jeg er glad for at sykehusene skal tilbake til mer normal drift. De har laget gode planer for en nødssituasjon slik at vi er godt rustet dersom vi skulle få en oppblomstring av smitte på et senere tidspunkt.