Søker avklaring med Polen om norske medisinstudenter

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Helse- og omsorgsdepartementet er kjent med at polske myndigheter arbeider med et forslag om å endre den polske grunnutdanningen i medisin, og at endringene vil kunne få konsekvenser for de norske studentene.

Det har spredd seg uro blant norske medisinstudenter i Polen om at den polske utdanningen ikke vil kvalifisere til autorisasjon i Norge.

– Jeg har forståelse for usikkerheten som studentene føler, og det er nødvendig å avklare situasjonen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. Han sier at Helse- og omsorgsdepartementet er i dialog med polske myndigheter. – Jeg er kjent med at polske myndigheter ønsker å finne løsninger som gjør at norske studenter fortsatt kan studere medisin i Polen, sier helseministeren.

Bent Høie er imidlertid tydelig på at departementet, sammen med Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet, vil vurdere løsninger for de berørte studentene dersom det viser seg at en eventuell endring av medisinstudiet i Polen krever det. 

Bakgrunnen for saken

For å få fullført utdanning som lege i Polen kreves et diplom fra lærestedet, en praksisperiode og en statseksamen. Dette er vilkårene for å kunne praktisere i Polen og for å få rett til automatisk godkjenning i andre EU-/EØS-stater etter EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv.

Norske medisinstudenter med diplom fra polske læresteder har i en årrekke kunnet ta turnus i Norge. Deretter har de fått autorisasjon i Norge. I 2012 ble den norske legeutdanningen endret. Turnus er ikke lenger en del av utdanningen, men skal tas etter fullført utdanning og autorisasjon. Det ble derfor fastsatt en midlertidig overgangs­ordning fram til 1. januar 2019. Overgangsordningen gir studentene mulighet til å ta turnus på lisens for å kunne fullføre utdanningen.

Polske myndigheter endret grunnutdanningen i medisin omtrent på samme tid (2012). Endringen innebar at norske studenter i Polen fra 2017 skal kunne fullføre grunnutdanningen i Polen, og dermed bli kvalifisert til norsk autorisasjon som lege uten å fullføre turnustjeneste i Norge. Den norske overgangsordningen ble derfor tidsavgrenset frem til 1. januar 2019, for å ivareta de som startet studiene før Polen endret sin grunnutdanning.

Det polske helsedepartementet arbeider nå med et forslag om å gjeninnføre praksiskravet. Helse- og omsorgsdepartementet er foreløpig ikke kjent med formell beslutningsstatus for endringsforslaget, og søker å kartlegge det og vurdere håndtering. Vi avventer nå svar på brev sendt til det polske helsedepartementet, der vi stiller spørsmål som kan avklare situasjonen.